Akvatisk avdeling (Trondheim)

Akvatisk avdeling

NINAs akvatiske avdeling består av økologer, statistikere og genetikere med kompetanse innen både ferskvann og kystområder.

Ansatte ved akvatisk avdeling i Trondheim
Akvatisk avdeling ved NINAs hovedkontor i Trondheim. Foto © Anne Olga Syverhuset/NINA.

Avdelingen er delt inn i fire faggrupper, i tillegg til NINAs genetiske laboratorium og NINA forskningsstasjon, Sandnes.

Faggruppe: Vannkraft og klima  

Forskningsleder: Ingeborg Palm Helland 

NINA har en lang historie med forskning på økologiske effekter av vassdragsreguleringer både i Norge og internasjonalt. Vår aktivitet i magasiner og regulerte elver inkluderer alt fra grunnforskning og påleggsundersøkelser til konsekvensutredninger. Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på bunndyr, fisk og elvemusling, identifiserer mekanismene som skaper disse effektene og foreslår avbøtende tiltak. Vi jobber også med studier av vandringshindre og fiskepassasjer. 

Klimaendringer vil endre arters livsvilkår, utbredelse og dynamikk. Forskere ved akvatisk avdeling jobber blant annet med effekter av snø- og issmelting og endra hydrologi på fiskebestander, forandringer i arters produksjon og vekstmønster og interaksjoner mellom klimaendringer og arealbruk.

Faggruppe: Havbruk og kyst

Forskningsleder: Tor Næsje 

Innen havbruk er viktige NINA-oppgaver ulike miljøeffekter av lakseoppdrett, både i ferskvann og i havet. Spesielle utfordringer er knyttet til rømt oppdrettslaks og hybridisering med villaks, samt effekter av lakselus på produksjon og velferd hos vill laksefisk. Innen forskning knyttet til kystsona er bærekraftig arealbruk og forvaltning av arter og økosystemer viktige oppgaver.

Faggruppe: Vill laksefisk

Forskningsleder: Kjetil Hindar 

NINA viderefører en 100-årig tradisjon på forskning på anadrom laksefisk i Norge. Vi undersøker forholdet mellom gytebestand og rekruttering, setter gytebestandsmål for anadrome bestander, og følger bestandsutviklingen i tid og rom. Vi bruker genetisk analyse til å undersøke effekter av kultivering og rømt oppdrettslaks, og har en moderne genetikklab på NINAhuset i Trondheim. NINA har en egen forskningsstasjon på Ims i Rogaland, der vi har en to-veis fiskefelle i Imsa og gjør eksperimentelle undersøkelser av laks, ørret og andre arter i tanker og i semi-naturlige bekker og elver på stasjonen.

Faggruppe: Ferskvannsøkologi

Forskningsleder: Odd Terje Sandlund

Innen ferskvannsøkologi fokuserer NINAs arbeid på overvåking av fiskebestander og invertebrater i innsjøer og elver, forskning på økosystemprosesser (fiskebestander, bunndyr og zooplankton) og undersøkelser i forbindelse med gjennomføringen av vannforskriften (EUs Vannrammedirektiv) i Norge. Undersøkelse av fiskebestander for å kunne gi råd om beskatning, og kartlegging av fremmede fiskearter og deres effekt på den lokale faunaen er også viktige tema. Vi driver også undersøkelser i forbindelse med inngrep i mindre vassdrag, deres effekter på bunndyr og fisk (f. eks. sjøørret og innlandsørret), og veiledning i forhold til restaureringstiltak. 

Akvatisk avdeling

Kjetil  Hindar

Stilling:    Forskningssjef

Telefon: 934 66 746
E-post: kjetil.hindar@nina.no
Vis detaljer
 

Ingeborg Palm  Helland

Stilling:    Forskningssjef

Telefon: 976 54 820
E-post: ingeborg.helland@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Fredrik  Næsje

Stilling:    Forskningssjef

Telefon: 934 66 778
E-post: tor.naesje@nina.no
Vis detaljer
 

Odd Terje  Sandlund

Stilling:    Forskningssjef

Telefon: 926 06 683
E-post: odd.t.sandlund@nina.no
Vis detaljer
 

Tonje  Aronsen

Stilling:    Forsker II

Telefon: 971 23 901
E-post: tonje.aronsen@nina.no
Vis detaljer
 

Torveig  Balstad

Stilling:    Overingeniør

Telefon: 917 35 043
E-post: torveig.balstad@nina.no
Vis detaljer
 

Marius  Berg

Stilling:    Overingeniør

Telefon: 454 34 082
E-post: marius.berg@nina.no
Vis detaljer
 

Morten Andre  Bergan

Stilling:    Forsker III

Telefon: 928 98 175
E-post: morten.bergan@nina.no
Vis detaljer
 

Geir H.  Bolstad

Stilling:    Postdoktor

Telefon: 920 37 665
E-post: geir.bolstad@nina.no
Vis detaljer
 

Terje  Bongard

Stilling:    Forsker I

Telefon: 986 44 786
E-post: terje.bongard@nina.no
Vis detaljer
 

Hege  Brandsegg

Stilling:    Avdelingsingeniør


E-post: hege.brandsegg@nina.no
Vis detaljer
 

Gunnbjørn  Bremset

Stilling:    Forsker I

Telefon: 464 74 177
E-post: gunnbjorn.bremset@nina.no
Vis detaljer
 

Knut Andreas Eikland  Bækkelie

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 997 89 101
E-post: knut.bakkelie@nina.no
Vis detaljer
 

Idun O. Bremseth  Bårdstu

Stilling:    Avdelingskonsulent

Telefon: 934 66 780
E-post: idun.bardstu@nina.no
Vis detaljer
 

Ola Håvard  Diserud

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 932 18 823
E-post: ola.diserud@nina.no
Vis detaljer
 

Antti  Eloranta

Stilling:    Postdoktor

Telefon: 404 96 830
E-post: antti.eloranta@nina.no
Vis detaljer
 

Steinar  Engen

Stilling:    Vitenskapelig rådgiverVis detaljer
 

Line Birkeland  Eriksen

Stilling:    Overingeniør

Telefon: 404 76 871
E-post: line.eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Bengt  Finstad

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 784
E-post: bengt.finstad@nina.no
Vis detaljer
 

Peder  Fiske

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 733
E-post: peder.fiske@nina.no
Vis detaljer
 

Anders  Foldvik

Stilling:    Forsker II

Telefon: 402 03 036
E-post: anders.foldvik@nina.no
Vis detaljer
 

Torbjørn  Forseth

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 926 43 437
E-post: torbjorn.forseth@nina.no
Vis detaljer
 

Frode  Fossøy

Stilling:    Forsker II

Telefon: 996 92 303
E-post: frode.fossoy@nina.no
Vis detaljer
 

Torgeir Børresen  Havn

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 926 20 787
E-post: Torgeir.Havn@nina.no
Vis detaljer
 

Richard  Hedger

Stilling:    Forsker I

Telefon: 404 66 568
E-post: richard.hedger@nina.no
Vis detaljer
 

Ditte Katrine  Hendrichsen

Stilling:    Forsker I

Telefon: 968 57 084
E-post: ditte.hendrichsen@nina.no
Vis detaljer
 

Trygve H.  Hesthagen

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 995 93 389
E-post: trygve.hesthagen@nina.no
Vis detaljer
 

Arne Johan  Jensen

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 916 61 101
E-post: arne.jensen@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Gunnar  Jensås

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 411 01 252
E-post: jan.g.jensas@nina.no
Vis detaljer
 

Johanna  Järnegren

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 918 97 148
E-post: johanna.jarnegren@nina.no
Vis detaljer
 

Sten Ola  Karlsson

Stilling:    Forsker I

Telefon: 911 24 058
E-post: sten.karlsson@nina.no
Vis detaljer
 

Eli  Kvingedal

Stilling:    Forsker II

Telefon: 943 32 314
E-post: eli.kvingedal@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørn Mejdell  Larsen

Stilling:    Forsker II

Telefon: 934 66 215
E-post: bjorn.m.larsen@nina.no
Vis detaljer
 

Oskar  Pettersen

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 995 99 440
E-post: oskar.pettersen@nina.no
Vis detaljer
 

Grethe  Robertsen

Stilling:    Forsker II

Telefon: 984 64 786
E-post: grethe.robertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Carolyn  Rosten

Stilling:    Forsker II

Telefon: 982 94 121
E-post: carolyn.rosten@nina.no
Vis detaljer
 

Randi J.  Saksgård

Stilling:    Overingeniør

Telefon: 996 90 501
E-post: randi.saksgard@nina.no
Vis detaljer
 

Laila M.  Saksgård

Stilling:    Overingeniør

Telefon: 959 91 942
E-post: laila.saksgard@nina.no
Vis detaljer
 

Hanno  Sandvik

Stilling:    Forsker I


E-post: hanno.sandvik@nina.no
Vis detaljer
 

Ana Margarida Ferreira Teixeira da  Silva

Stilling:    Postdoktor

Telefon: 455 03 711
E-post: ana.silva@nina.no
Vis detaljer
 

Rolf  Sivertsgård

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 915 92 719
E-post: rolf.sivertsgard@nina.no
Vis detaljer
 

Sigrid Østrem  Skoglund

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 907 86 798
E-post: sigrid.skoglund@nina.no
Vis detaljer
 

Ingrid  Solberg

Stilling:    Forsker II

Telefon: 980 52 913
E-post: ingrid.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Øyvind  Solem

Stilling:    Forsker III

Telefon: 926 46 601
E-post: oyvind.solem@nina.no
Vis detaljer
 

Merethe Hagen  Spets

Stilling:    Overingeniør

Telefon: 959 29 662
E-post: merethe.spets@nina.no
Vis detaljer
 

Line Elisabeth  Sundt-Hansen

Stilling:    Forsker I

Telefon: 984 21 195
E-post: line.elisabeth.sundt-hansen@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Bonsak  Thorstad

Stilling:    Forsker II

Telefon: 916 61 130
E-post: eva.thorstad@nina.no
Vis detaljer
 

Ola  Ugedal

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 406 18 589
E-post: ola.ugedal@nina.no
Vis detaljer
 

Ingebrigt  Uglem

Stilling:    Seniorforsker

Telefon: 934 66 210
E-post: ingebrigt.uglem@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Marita  Ulvan

Stilling:    Overingeniør

Telefon: 994 09 296
E-post: eva.ulvan@nina.no
Vis detaljer
 

Finn  Økland

Stilling:    Forsker II

Telefon: 934 66 795
E-post: finn.okland@nina.no
Vis detaljer
 

Gunnel Marie  Østborg

Stilling:    Avdelingsingeniør

Telefon: 950 31 099
E-post: gunnel.ostborg@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Sluppen
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01

Faggrupper

Vill laksefisk -
Forskningsleder Kjetil Hindar
Vannkraft og klima -
Forskningsleder Ingeborg Palm Helland
Havbruk og kyst -
Forskningsleder Tor F. Næsje
Ferskvannsøkologi -
Forskningsleder Odd Terje Sandlund