NINA Kortrapport2017

Johnsen, T., Bustnes, J., Gylseth, A.& Svalbjørg, G.2017. Havørna i Troms og Steigen 2016. NINA kortrapport nr 65. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Heggberget, T., Pettersen, O., Saksgård, L.& Sjursen, A.2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Vekteren, Nord-Trøndelag, 2016. NINA kortrapport nr 58. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kvingedal, E., Fiske, P.& Bremset, G.2017. Midtsesongevaluering av laksefisket i regi av lokal orvaltning. Vurdering av ordningen. NINA kortrapport nr 11. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ødegaard, F.2017. Kartlegging av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. NINA kortrapport nr 49. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Finstad, B., Berg, M.& Næsje, T.2017. Overvåking av påslag av lakselus på sjøørret ved Agdenes i 2016. NINA kortrapport nr 61. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, B., Åström, J., Bevanger, K., Hamre, Ø.& May, R.2017. En radarbasert undersøkelse av effekten på fugl av merking av høyspentledninger. Pilotprosjekt: Uttesting av metodikk. NINA kortrapport nr 59. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Frivoll, V., Strann, K.& Heggås, J.2017. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2016. NINA kortrapport nr 60. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kvasnes, M.& Nilsen, E.2017. Habitategnethetsmodell for lirype - Basert på data fra linjetakseringer på Statskogs eiendommer. NINA kortrapport nr 55. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Karlsson, S.& Hindar, K.2017. Risikovurdering av import av delvis skotsk laks fra Skottland til akvakultur i Norge. NINA kortrapport nr 54. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ødegaard, F.2017. Kartlegging av strandmurerbie Osmia maritima i Norge. Resultater fra 2015 og 2016. NINA kortrapport nr 47. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Ulvund, K., van Dijk, J., Kleven, O.& Dahle, S.2017. Otter monitoring Nyhamna, Aukra. Results 2015. NINA kortrapport nr 3. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


2016

Evju, M., Skarpaas, O.& Stabbetorp, O.2016. Dragehode Dracocephalum ruyschiana. Forslag til overvåkingsopplegg. NINA kortrapport nr 37. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sandlund, O., Pettersen, O.& Hesthagen, T.2016. Effekter av spredning av karpefisk på biologisk mangfold. En litteraturgjennomgang. NINA kortrapport nr 35. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Wold, L., Breiby, M., Thorsplass, I., Winther, E.& Aas, Ø.2016. Forsknings- og utredningsbehov for videreutvikling av reiselivet i Innlandet. Resultater fra en workshop og en spørreundersøkelse. NINA kortrapport nr 45. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Stokke, S.& Rolandsen, C.2016. Forekomst av pattedyr i ravinedalen ved Storler. Overvåking av viltaktiviteten med hovedvekt på hjortevilt sommeren og høsten 2016. NINA kortrapport nr 40. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, O.& Staverløkk, A.2016. Bille-inventering i det foreslåtte skogreservatet Gølløvtjønnberget i Midtre Gauldal, med særlig fokus på Phryganophilus ruficollis. NINA kortrapport nr 38. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Aarrestad, P., Blom, H., Brandrud, T., Johansen, L., Lyngstad, A.& Øien, D.2016. Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. NINA kortrapport nr 41. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hagen, D., Evju, M.& Rød-Eriksen, L.2016. Sårbarhetsvurdering av to skogsreservater i Oslomarka. Gardlaushøgda og Lillomarka. NINA kortrapport nr 30. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gundersen, V., Hagen, D., Evju, M., Rød-Eriksen, L., Eide, N., Fangel, K., Strand, O.& Vistad, O.2016. Sårbarhetsvurdering av to innfallsporter til Rondane nasjonalpark : Høvringen og Mysusæter. NINA kortrapport nr 32. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Follestad, A.2016. Konsekvensvurdering i forbindelse med omreguleringssak for et LNF-område på Naustholmen, Lovund. NINA kortrapport nr 29. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Foldvik, A., Sundt-Hansen, L., Zinke, P.& Sandlund, O.2016. Hydromorphological factors, stream power and fish habitat. NINA kortrapport nr 2. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Saksgård, R.2016. Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen. NINA kortrapport nr 23. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Thorén, K., Skjeggedal, T.& Vistad, O.2016. Kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet. NINA kortrapport nr 26. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Gjershaug, J., Staverløkk, A.& Ødegaard, F.2016. Funn av fremmede maurarter i Norge i 2015. NINA kortrapport nr 4. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Kristoffersen, C.& Bongard, T.2016. Vannforskriften og Bjørnfjellområdet. Innledende undersøkelser. NINA kortrapport nr 25. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Mattisson, J.& Odden, J.2016. Predasjon av tamrein fra gaupe og jerv. Et dataunderlag for beregning av tap av tamrein til gaupe og jerv. NINA kortrapport nr 28. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jacobsen, K.& Bjerke, J.2016. Konsekvensutredning Naturmiljø E6 Olsborg – Heia. Delstrekning 3: fra Skardelvbrua til avkjørsel Fylkesveg 296 ved Myre. NINA kortrapport nr 19. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Bratli, H.& Svalheim, E.2016. Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015. NINA kortrapport nr 24. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Solberg, E.& Rolandsen, C.2016. Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperio-den 2013-2014. NINA kortrapport nr 18. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Svenning, M.2016. Reisaelva 2015. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand. NINA kortrapport nr 16. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Jensen, T., Bongard, T., Brettum, P., Fjellheim, A., Halvorsen, G., Hesthagen, T., Hindar, K., Saksgård, R., Schneider, S., Skancke, L.& Walseng, B.2016. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. NINA kortrapport nr 22. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Odden, J.2016. Viltovervåking med viltkamera – Framdriftsrapport 2015. NINA kortrapport nr 21. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Andersen, O.& Gundersen, V.2016. Brukerundersøkelse i Hallingskarvet. – resultater fra en spørreundersøkelse. NINA kortrapport nr 17. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Blumentrath, S., Nowell, M., Salberg, A., Kermit, M., Bakkestuen, V., Erikstad, L.& Bernhardt, J.2016. Sentinel4Nature: Estimating environmental gradients and properties using remote sensing. NINA kortrapport nr 6. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Schartau, A., Gundersen, H.& Pedersen, B.2016. Likheter og forskjeller i vannforskriftens klassifisering og naturindeksen for ferskvann/kystvann. Evaluering av metodikk og datagrunnlag. NINA kortrapport nr 5. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Larsen, B.& Karlsson, S.2016. Elvemusling i Hogstadåna/Kvednabekken i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. NINA kortrapport nr 15. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Sundt-Hansen, L., Berg, O., Davidsen, J., Hellen, B., Bremset, G., Eikaas, L., Kambestad, M., Karlsson, S., Rønning, L., Sægrov, H.& Heggberget, T.2016. Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2015 og planer for videreføring av undersøkelsene. NINA kortrapport nr 1. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Hanssen, S., Frivoll, V., Strann, K., Hagtvedt, M.& Heggås, J.2016. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2015. NINA kortrapport nr 12. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.
Halley, D.& Svartaas, S.2016. Taksering av bever i Stjørdal kommune 2015. NINA kortrapport nr 10. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim.


Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no