""

Urbane økosystemtjenester

Økosystemtjenester er et samlebegrep på alle varer, tjenester og funksjoner i økosystemer som vi mennesker daglig drar nytte av. Alt fra tømmer og mat, til flomdemping, klimaregulering, friluftsliv og estetikk til danning av jordsmonn, primærproduksjon og habitat for biomangfold faller inn under økosystemtjenestebegrepet. 

Selv om byen ikke er et økosystem i vanlig forstand, regnes grønn infrastruktur i byer for økosystemtjenester. Økosystemtjenester kan være et nyttig begrep i byplanlegging, som konkretiserer kostnadene av nedbygging av grøntarealer veid opp mot fordelene. Å sette navn på økosystemtjenestene kan øke bevisstheten om dem i innbyggernes hverdag, å sette økonomisk verdi på økosystemtjenester kan bringe dem på banen bypolitisk. 

""