Siste publikasjoner

Siste NINA-publikasjoner

18.08
Marine depth use of sea trout Salmo trutta in fjord areas of Central Norway
14.08
Almås og bøndenes psykiske ulveproblemer
07.08
Hidden survival heterogeneity of three Common eider populations in response to climate fluctuations
04.08
The evolvability of herkogamy: Quantifying the evolutionary potential of a composite trait
02.08
Diving behaviour of Atlantic salmon at sea: effects of light regimes and temperature stratification
02.08
Tracking escaped Atlantic cod (Gadus morhua L.) aggregated around Norwegian farms: Considerations for management strategies
02.08
Hydropower-related mortality and behaviour of Atlantic salmon smolts in the River Sieg, a German tributary to the Rhine
26.07
Match between soaring modes of black kites and the fine-scale distribution of updrafts
25.07
Tuhansia kilometrejä taimenen asuinalueita rumpurakenteiden takana
24.07
Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde sommeren 2016
19.07
Estuarine and coastal connectivity of an estuarine-dependent fishery species, Pomadasys commersonnii (Haemulidae)
17.07
The Origin of heavy metals and radionuclides accumulated in the soil and biota samples collected in Svalbard, near Longyearbyen
17.07
Overvåking av villaks og rømt oppdrettslaks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016
17.07
Overvåking av villaks og rømt oppdretts-laks i Namsfjorden. Kilenotovervåking 2016
14.07
Klimaeffektar på svalbardreinens kalvingstidspunkt
13.07
Annual report 2016
13.07
Årsmelding 2016
12.07
Fiskebiologiske undersøkelser i Altaelva i 2016
12.07
Trace element concentrations in feathers and blood of Northern goshawk (Accipiter gentilis) nestlings from Norway and Spain
12.07
A stage-structured Bayesian hierarchical model for salmon lice populations at individual salmon farms – Estimated from multiple farm data sets
12.07
Factors influencing the spatial ecology of Lake Sturgeon and Walleye within an impounded reach of the Winnipeg River
11.07
Kartlegging av oterfallvilt i Norge. Årsrapport 2016
10.07
Resipientovervåking av Ranaelva - Undersøkelser av bunndyr, vannkvalitet og ungfisktellinger i i 2012 og 2016 i forbindelse med utslipp fra Rana Gruber AS
10.07
Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen
07.07
Sex-specific genetic analysis indicates low correlation between demographic and genetic connectivity in the Scandinavian brown bear (Ursus arctos)
06.07
Brukerundersøkelse Jutulhogget vest sommeren 2016
05.07
Performance test and verification of an off-the-shelf automated avian radar tracking system
05.07
Vedleggsrapport med vurdering av måloppnåelse for de enkelte bestandene
05.07
Tiltaksplan for Segeråga i Rødøy og Meløy kommuner, Nordland. Forslag til rehabilitering og avbøtende tiltak etter nydyrking, samt habitat- og fiskefor-sterkingstiltak for sjøørret og laks i vassdrage
05.07
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016
05.07
Enningdalsvassdraget, en ferskvannsbiologisk dokumentasjon. Del 2 - Fisk
05.07
Vurdering av konsekvenser for fisk ved endredefyllingskrav for Tesse, Lom og Vågå kommuner
04.07
Spredning av ørekyt. Ødelegger aurevatn
04.07
Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander
04.07
Canadarøye -fremmed fisk med potensial for stor skade
03.07
Vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Underlag til konsekvensutredningen for Johan Castberg
03.07
Perfluorinated substances and telomeres in an Arctic seabird: Cross-sectional and longitudinal approaches
30.06
NiN i ferskvann. Utprøving av kartleggingsmetodikk i elv og kobling til typologi i vannforskriften
30.06
Tapt areal og produksjonsevne for sjøørretbekker i Trondheim kommune
29.06
Intense prospecting movements of failed breeders nesting in an unsuccessful breeding subcolony
29.06
Bruken og brukarane av Breheimen 2016. Kasse- og etterundersøking
28.06
Fiskebiologiske undersøkelser i Røssåga. Årsrapport for 2016
28.06
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2016
28.06
Forslag til videre arbeid
28.06
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Barentshavet
28.06
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Hav
28.06
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Naturlig åpne områder under skoggrensa
28.06
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Arktisk tundra
28.06
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Fjell
28.06
God økologisk tilstand i hvert økosystem. Skog
28.06
Fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand
28.06
Relevante kunnskaps- og klassifiseringssystemer
28.06
Innledning
28.06
Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd
28.06
Brukerundersøkelse i Trollheimen og Innerdalen landskapsvern-områder sommeren 2016
28.06
Status for norske laksebestander i 2017
28.06
Klimautfordringer og arealforvalting for reindrifta i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til tiltak – eksempler fra Troms.
27.06
Lufsjåtangen og villrein. Rapport fra et dialogseminar om villreinens bruk av Lufsjåtangen på Hardangervidda
27.06
Vindkraft og reinsdyr. - En kunnskapssyntese
27.06
Reisaelva 2016. Tetthet av laksunger, fangst av voksen laks og registrering av høstbestand
27.06
Problemkartlegging og overvåking av små sidevassdrag til Gaula. Årsrapport 2016
26.06
Tanalaksen i klimaendringens tidsalder
26.06
Hvordan skal vi klare å gjenoppbygge tanalaksen?
26.06
Genetikk - et nytt redskap i lakseforvaltningen
26.06
Hvorfor sliter laksen i Tana?
26.06
Tanalaksen fra krybbe til død
26.06
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking
26.06
Berry production drives bottom – up effects on body mass and reproductive success in an omnivore
26.06
Timing and pattern of annual silver eel migration in two European watersheds are determined by similar cues
26.06
Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk
23.06
Avlsprogrammet for fjellrev. Årsrapport 2016
23.06
Growth variable-specific moisture and temperature limitations in co-occuring alpine tree and shrub species, central Himalayas, Nepal
23.06
Ferdsel i Forollhogna villreinområde [Småskrift]
23.06
Ecosystem services to support environmental and socially sustainable decision-making
23.06
Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2016
23.06
Biologisk overvåking av Gaula ved Støren i 2016 i forbindelse med utslipp fra Norsk Kylling AS og Moøya renseanlegg. Årsrapport for 2016
22.06
Svalbard pink-footed goose population status report 2016-2017
22.06
Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2016
22.06
Edelkreps (Astacus astacus). Naturfaglig utredning og forslag til samordning av overvåkingsprogrammene for edelkreps og krepsepest
21.06
Genetic consequences of conservation management: the case of the Arctic fox (Vulpes lagopus) in Scandinavia
21.06
The effect of management on effective population size in the Arctic fox (Vulpes lagopus) metapopulation in Scandinavia
21.06
Brukerundersøkelse Ånderdalen nasjonalpark sommeren 2016
20.06
Background invertebrate herbivory on dwarf birch (Betula glandulosa-nana complex) increases with temperature and precipitation across the tundra biome
19.06
Some like it deep: Intraspecific niche segregation in ruffe (Gymnocephalus cernua)
19.06
Female turnover rate differs between two Northern Goshawk Accipiter gentilis nesting areas, as revealed by DNA analysis of moulted feathers
19.06
A peaceful place in the city—A qualitative study of restorative components of the cemetery
19.06
Challenges and science-based implications for modern management and conservation of European ungulate populations
19.06
Scavenging on a pulsed resource: quality matters for corvids but density for mammals
19.06
Some like it deep: intraspecific niche segregation in ruffe (Gymnocephalus cernua)
19.06
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2016
19.06
Velferdskriterier i reindriften – En studie av velferdsindikatorer og mulige kvalitetskriterier for rein og reinkjøtt
18.06
The on-board live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) caught by trawl: Fish behaviour, stress and fillet quality
15.06
Possible Anthropogenic Sources of Toxic Elements in Snow Bunting Nestlings (Plectrophenax nivalis) in Adventdalen, Svalbard
15.06
Landscape selection by migratory geese: Implications for hunting organisation
15.06
Inventering av lodjur 2017 (reviderad version). Bestandsovervåking av gaupe 2017 (revidert utgave)
15.06
Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon
15.06
Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of Kazakhstan
14.06
Comprehensive microsatellite baseline for genetic stock identification of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in northernmost Europe
12.06
Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen?
12.06
Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard. Årsrapport for 2016