NINA-nyheter

Flyfoto av en tareskog som det nylig har blitt høstet fra. Sporene etter trålen er 2-3 meter brede. Ung sei Pollachius virens, som er viktig føde for skarv, benytter tareskogen fram til treårsalderen. Foto: Arne Follestad/NINA.
18.09.2020

Sjøfugl og taretråling – konflikt eller sameksistens?

Beitende toppskarv og kommersielle taretrålere viser sterk tendens til å benytte de samme områdene i kystsonen. 
Les mer...
Foto: Celina Øier Copyright Stilton Lit. Agency
16.09.2020

Gratulerer Anne Sverdrup-Thygeson!

Forskningsrådets formidlingspris for 2020 tildeles insektenes dronning. 
Les mer...