Nisser

Venting på mørket, så tråling i Nisser kan starte. Foto: Tobias Holter, NINA.

Last ned faktaark om Nisser (pdf)

Innsjømiljø

Nisser er en svært kalkfattig, klar og dyp skogssjø. Den er en del av Arendals-vassdraget, som er sterkt utsatt for forsuring. For å bøte på forsuringsskadene ble innsjøen kalket i 1996 og 1997, noe som den gang var ett av Europas største kalkingsprosjekter. Dette førte til en bedring i tilstanden, og Nisser har siden hatt en relativt stabil pH omkring 6. I tillegg til lavt kalsiuminnhold har Nisser naturlig lave konsentrasjoner av fosfor (4,5 µg/L) og nitrogen (213 µg/L). Det klare vannet med et siktedyp på 7 m er også et tegn på næringsfattige forhold. De vannkjemiske parameterne indikerer ‘svært god’ tilstand med hensyn til eutrofiering og ‘god’ tilstand med hensyn til forsuring, selv om innholdet av labilt aluminium fortsatt er noe høyt. Vannmassene er om sommeren tydelig delt i et varmere overflatelag ned til omkring 15 m dyp og et kaldere bunnlag (<6 °C). Nisser blir regulert for kraftproduksjon med 3 m reguleringshøyde. 

Fiskesamfunnet

I Nisser finnes aure, røye, sik, abbor, trepigget stingsild og ørekyt. Sannsynligvis er det bare aure som har innvandret naturlig til Nisser, men trolig har alle artene bortsett fra ørekyt vært der i over hundre år. Ørekyt var ikke registrert i Nisser før den ble fanget på bunngarn i 2019. Ørekyt er for Nissers del en regionalt fremmed art. Den er klassifisert med svært høy risiko i Artsdatabankens fremmedartsliste på grunn av de negative effektene den kan ha på det naturlige fiskesamfunnet.

Artssammensetning i bunngarnfangster på fire stasjoner i Nisser, 2019.

Alle artene unntatt trepigget stingsild ble fanget under prøvefiske i 2019. I bunngarnfangsten dominerte abbor (43 %), mens fordelingen mellom de andre artene totalt sett var relativt lik. Det var imidlertid en del variasjon mellom ulike deler av innsjøen. Abborfangsten ble mindre jo lenger sør det ble fisket. Bortsett fra røye var alle artene mest tallrike på grunt vann (0-15 m). Røye var dominerende art i dybdeintervallet 15-25 m. Dypere enn 25 m ble det nesten ikke fanget fisk. Fiske med trål i de åpne vannmassene fanget aure, røye og sik. Her var sik den dominerende arten. Aure og sik ble bare fanget i det øverste vannlaget, mens det på dypere vann (>10 m) bare ble fanget røye.

Auren i Nisser hadde en vekst på det jevne og ser ut til å nå en lengde på 30 cm etter 6-7 år. Det ble ikke fanget aure større enn 30 cm. Røya som ble fanget var mellom 8 og 26 cm, og alle aldersgrupper mellom 1-8 år var representert. Siken har et vekstforløp som er typisk for arten, med hurtig vekst i sine første 2-3 leveår. Deretter stagnerer veksten på rundt 30 cm samtidig som fisken blir kjønnsmoden. Liten/ung sik oppholdt seg langs bunnen, mens stor/eldre sik var ute i de åpne vannmassene. Abboren som ble fanget var mellom 5 og 27 cm. Ung fisk på omkring 15 cm utgjorde nesten 70 % av abborfangsten.

Med grunnlag i ekkoloddregistreringer ble den pelagis-ke fisketettheten beregnet til 43,3 fisk/hektar for fisk større enn årsyngel, som tilsvarte en samlet biomasse på 34,5 tonn eller 4,6 kg per hektar. Detter er relativt lavt og gjenspeiler innsjøens lave produktivitet. 
 

Flora og fauna 

Planteplanktonet hadde lav biomasse, som er typisk for næringsfattige innsjøer. Nisser skilte seg noe ut fra de andre store innsjøene ved at grønnalger utgjorde den største gruppen. Krepsdyrplanktonet hadde også lave tettheter, dominert av hoppekreps og små vannlopper, mens store vannlopper (dafnier) ikke var like framtre-dende. Krepsdyrfaunaen i strandsona var artsrik (50 arter) og viste flere tegn på forbedring i forsuringstilstanden. Vannplantefloraen er artsfattig (14 arter), men indike-rer ‘god’ tilstand med hensyn til både eutrofiering, regulering og forsuring. Bunndyr ble ikke undersøkt i 2019, men undersøkelser i 2015 indikerte at bunndyr-samfunnet er i dårlig tilstand med hensyn til forsuring.

Fordeling i dypet av arter fanget i bunngarn i Nisser, 2019.

Økologisk tilstand

Alle de økologiske kvalitetselementene som ble under-søkt i 2019 hadde enten ‘god’ eller ‘svært god’ tilstand, og samlet vurdering blir derfor ‘god’ tilstand.

Konklusjon

Nisser er en lavproduktiv sjø uten de store fiskemeng-dene. Alle artene er likevel til stede i gode bestander og fiskesamfunnet anses å være i en god tilstand og lite preget av tidligere forsuring. Abbor dominerer i strandsona, røye på dypere vann og sik i de åpne vannmassene. Ørekyt er en ny og fremmed art i Nisser.

Nisser ble i 2015 og 2019 undersøkt for fysisk-kjemiske forhold, planteplankton, vannplanter, småkreps, bunndyr og fisk. Un-dersøkelsene inngår i et langsiktig overvåkingsprogram som skal følge den økologiske utviklingen i innsjøen.

BELIGGENHET:
Nissedal og Kviteseid kommuner, Vestfold og Telemark fylke

VANNREGION/-OMRÅDE:
Agder/Nidelva

HØYDE OVER HAVET:
247 m 

INNSJØAREAL:
76,5 km2

MAKS DYP:
234 m

NEDBØRFELT:
1078 km2

Både tilstanden til fisk og den økologiske tilstanden som helhet i Nisser er vurdert til ‘god’ og tilfredsstiller derfor miljømålet som er satt opp i vannforskriften. Det er likevel enkelte parametere som indikerer at innsjøen fortsatt er noe preget av forsuring. 

Kontaktinfo:

Miljødirektoratet

NINA

NIVA

 

Kontaktperson i NINA:

Karl Øystein Gjelland

Lenker til mer informasjon:

Fisk i store innsjøer 2019 (publiseres februar 2021)

Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger

Økostor 2019: Basisovervåking av store innsjøer

Økostor: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015