Miljø-DNA_old

Miljø-DNA

Innsamling av vannprøver og analysering av miljø-DNA er en alternativ metode for overvåking av økosystemer der innsamling av prøver ikke er avhengig av langvarig innsats i felt.

""
Innsamling av miljø-DNA ved filtrering av vann. Foto Frode Fossøy/NINA.

Levende organismer avgir stadig DNA til miljøet rundt seg i form av hud- og hårceller, spytt og avføring og lignende. Ved å filtrere vann gjennom et finmasket filter samles DNA-et, og med genetiske analyser kan vi bestemme hvilke arter det kommer fra.

Slik kan vi beskrive hele økosystemer kun ut ifra en liten vannprøve. I tillegg kan en slik DNA-prøve lagres i lang tid og dermed utgjøre en historisk referanseprøve for dagens naturmangfold i forhold til fremtidige klimaendringer eller andre påvirkninger.   

Analyser av miljø-DNA kan derfor være en meget kostnadseffektiv, og i visse tilfeller en sikrere metode for artsinventering og overvåkning, enn tradisjonelle feltmetoder. 

MS EDNA – et nytt verktøy for overvåking av naturmangfold i akvatiske miljøer

Navnet henspiller på MS som et Motor-Skip, men også en Ms. - en ung frøken. EDNA er både et kvinnenavn, men også forkortelsen for miljø-DNA på engelsk (eDNA – environmental DNA). 

""
MS EDNA er utviklet for å kunne ta representative miljø-DNA prøver fra innsjøer på en rask og enkel måte. Foto Frode Fossøy/NINA. 

MS EDNA er utviklet for å kunne ta representative miljø-DNA prøver fra innsjøer på en rask og enkel måte. Ved å pumpe vann gjennom et DNA-filter montert på båten kan man enkelt dekke store områder av en innsjø uten å måtte bevege seg fra sted til sted langs land, som ofte kan være vanskelig tilgjengelig. Man kan enkelt velge om man vil ta spesifikke prøver fra enkeltområder i en innsjø eller en gjennomsnittsprøve fra innsjøen. Ulike genetiske analyser i etterkant kan avsløre både artsmangfold og relative mengder av hver art.

MS EDNA vil være et viktig verktøy både for å spore spredning av fremmede arter og påvise sjeldne rødlistearter, samt beskrive artsmangfold i en gitt innsjø. På denne måten kan man også over tid påvise endringer i artsmangfold og overvåke innsjøer på en effektiv måte. 

Spredning av fremmede fiskearter

Et eksempel der MS EDNA blir et viktig verktøy er påvisning av fremmede fiskearter. I løpet av de siste tiårene har det vært en omfattende spredning og introduksjon av ferskvannsfisk her i landet. For å sette inn effektive tiltak er forvaltningen avhengig av at de blir oppdaget og rapportert inn så raskt som mulig. Det kan være spesielt vanskelig å påvise forekomst av fremmede arter i en invasjonsfase med få individer. I akvatiske miljøer kan dette være ekstra utfordrende da visuell deteksjon er vanskelig uten en omfattende fangstinnsats, som også kan inkludere uønsket fangst av de naturlig tilhørende artene. Uønsket spredning omfatter arter som for eksempel gjedde, karpe, abbor, suter, sørv, gullfisk, karuss og lake.

Nyhetsarkiv miljø-DNA

Vannprøver kan tas manuelt, men prøvetakingen blir enda mer effektiv ved bruk av NINAs prøvetakingsbåt MS EDNA. Båten har fått navn etter den engelske forkortelsen for miljø-DNA, eDNA. Se film hvor MS EDNA er i bruk lenger ned i saken.
07.03.2019

Revolusjonerer overvåking av fremmede fiskearter med miljø-DNA

Med en liten vannprøve kan forskerne avsløre stadig flere fremmede fiskearter i elver og innsjøer.  Bruk av miljø-DNA er både enklere, raskere og bil...
Les mer...
I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøministeren MS EDNA i Gjellumvatnet i Asker, avdelingsingeniør i NINA, Rolf Sivertsgård, bistår. Foto Jo Randen/Klima- og miljødepartementet.
04.09.2017

Vidar Helgesen sjøsatte MS EDNA

MS EDNA er liten radiostyrt båt, utviklet for å samle vannprøver og kartlegge artsmangfoldet i innsjøer. I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøminist...
Les mer...
Argentinamauren er ein kosmopolitt som har spreidd seg til alle verdsdelar. Foto: Arnstein Staverløkk (CC BY-SA 4.0).
23.06.2017

Det kryr av ubodne gjestar

Godt gøymd i jordklumpen til ei timianplante sneik ein svartelista argentinamaur seg inn i landet. Han var langt frå åleine, viser overvakingsprosjek...
Les mer...
Frode Fossøy i NINA sikrer vannprøver. Foto: Trygve Hesthagen/NINA
24.04.2017

Finner fremmed fisk med vannprøver

Nå holder det med noen vannprøver for å finne ut om det svømmer fremmede fiskearter i norske innsjøer. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ...
Les mer...
Frode Holmstrøm forklarer hvordan en død jerv blir mottatt og undersøkt hos Rovdata. Foto: Arnstein Staverløkk/NINA
02.11.2016

Statssekretær fikk høre mer om NINAs forskning

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet besøkte onsdag Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Der fikk han bl...
Les mer...