Sur nedbør

Overvåkingsprogrammet dokumenterer langsiktige trender i biologiske effekter som følge av forsuring av elver og innsjøer i Norge.


Innsamling av bunndyr i strandsonen inngår i overvåkingen og kan si noe om forsuringstilstanden i norske elver og innsjøer . Foto © Bjørn Walseng/NINA.

Overvåkingsprogrammet er landsdekkende med spesiell vekt på områder med forsuringsproblemer i Sør-Norge og Øst-Finnmark. I dag omfatter programmet innsjøundersøkelser av småkreps, bunndyr og fisk i om lag 45 innsjøer, hvorav 19 undersøkes årlig og resten hvert 4. år.

I tillegg gjennomføres det undersøkelser av ungfiskbestandene av aure i Vikedalsvassdraget (bekker til innsjøer), samt undersøkelse av bunndyr i Farsundområdet, Ogna-, Vikedals-, Gaular- og Naustavassdraget.

 

Kontakt