Nyheter

 

Røya blir døgnvill i jula
27. desember 2017

Forskerne har funnet ut at røya har en «indre klokke» og følger en døgnrytme selv om det er helt mørkt under flere meter is og snø på Svalbard i mørketida. Men akkurat i romjula blir den døgnvill.

Bra år for fjellreven
21. desember 2017

Fjellreven er tilbake i flere fjellområder i landet og det korter inn avstandene mellom de tidligere svært isolerte delbestandene. Det er observert økt forflytning av individer mellom fjellområdene i Sør- og Midt-Norge, og vi ser allerede nå positiv endringer i genetikken. Dette lover godt for fjellrevens videre overlevelse i Norge!

Blir partner med verdens beste fiskebiologer
20. desember 2017

NINA, NTNU, UiT og HydroCen får midler til å delta i anerkjent kunnskapsutveksling.

Fekk 8 millionar til å forske på laksegenetikk
19. desember 2017

NINA-forskar Geir Bolstad fekk heile åtte millionar i «førjulsgåve» frå Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte til unge forskertalent. 

Skal avsløre villaksens liv i havet
15. desember 2017

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet.

Gamle trær viktigere enn styving for mangfold av lav, sopp og moser
14. desember 2017

Styvede trær har et høyere artsmangfold, men dette skyldes trolig trærnes høye alder

Framtidas fisketrappforskning er tverrfaglig
13. desember 2017

Med NINA-forsker Ana Silva i spissen har 17 av verdens ledende eksperter på fiskevandringsløsninger lagt en slagplan for å få fisken tryggere opp og ned elvene. 

Mange vil besøke attraktive Kjerag
6. desember 2017

Mange synes at turen til Kjerag er krevende, men det skal den være

Kari Øvrelid er ny styreleder i NINA
1. desember 2017

Kari Øvrelid, regionsjef i NVE region Midt, er ny styreleder i NINA

Lundenes trekkmønstre avdekker at vinterforholdene påvirker deres hekkesuksess
1. desember 2017

En rykende fersk forskningsartikkel i det anerkjente tidsskriftet Current Biology viser hvordan ulike overvintringsstrategier hos lunder fra ulike kolonier spredt over hele artens utbredelsesområde innvirker på deres reproduktive evne i den påfølgende hekkesesongen. Kolonistørrelse, trekkrutens lengde og vinterområdets breddegrad er blant faktorene som slår negativt ut på hekkesuksessen.

Ekstrem innavl hos skandinaviske ulver
30. november 2017

Ny forskning har avdekket liten genetisk variasjon og ekstrem grad av innavl hos ulv i Skandinavia. Det kan på sikt true bestanden, fordi dårlige gener videreføres og kan føre til redusert reproduksjonsevne og lavere overlevelse.

Laksunger med oppdrettsopphav har høyere dødelighet enn ville laksunger
24. november 2017

Undersøkelser av genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i Altaelva tyder på at avkom med oppdrettslaksopphav har høyere dødelighet.

Varmere havmiljø svekker krykkjas eggproduksjon
22. november 2017

Egglegging og mating av unger er ressurskrevende for sjøfugl, og størrelsen på eggene og kullene avhenger av at fuglene har nok næringsrik føde tilgjengelig. Modelleringer viser at tilstrømming av varmt vann fra Atlanterhavet til Barentshavet har negativ effekt på eggproduksjonen hos krykkjer på Finnmarkskysten.

Ekstremt tilpasningsdyktig fiskesperm
17. november 2017

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, men spermen kan aktiveres både i saltvann og i ferskvann. Det er for en superkraft å regne i fiskenes verden.

Toppskarv velger grunne kystområder
8. november 2017

Ved hjelp av dataloggere har forskere undersøkt hvor hekkende toppskarv i to norske kolonier, Sklinna i Nord-Trøndelag og Hornøya i Finnmark, drar for å fange fisk. Resultatene viser at skarvene først og fremst velger grunne sjøområder for å lete etter mat.

Villesel vender tilbake
7. november 2017

Med forskernes hjelp er det asiatiske villeselet, kulan, tilbake på de sentrale steppene i Kasakhstan - etter hundre års fravær. Dette er det første, viktige skrittet på veien mot å gjenopprette de store planteeterne i dette unike steppehabitatet.

Resistent lakselus er like vanlig på vill sjøørret som på oppdrettslaks
7. november 2017

En genmutasjon som gjør lakselus resistent mot avlusingsmidler basert på organofosfat er like vanlig i lus på vill sjøørret som i lus fra oppdrettsanlegg. Siden lus på villfisk ikke utsettes for avlusingsmidler, viser resultatene også at svært mye av lusene på vill sjøørret stammer fra oppdrettsanlegg. 

Funn av sydomsfremkallende sopp i fem norske dammer
1. november 2017

Soppen som har bidratt til dramatisk nedgang av frosk og andre amfibier i store deler av verden er for første gang påvist i Norge.

Følger fiskens bevegelser med banebrytende presisjon
31. oktober 2017

En gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og NINA har nå utviklet en metode som kartlegger fiskens nøyaktige posisjonen og bevegelsesmønster.

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus
31. oktober 2017

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus. Dette ligger til grunn for NFDs videre arbeid med trafikklyssystemet for kapasitetsjustering for ørret- og lakseproduksjon.

Vi strømmer direkte fra NINA-dagene!
24. oktober 2017

Se smakebiter fra NINAs-forskning fra klokken 12.30 til 14.45 i dag.

Etterlyser trafikkdrepte Oslo-grevlinger
20. oktober 2017

Forskere skal undersøke nivået av miljøgifter i urbane grevlinger og ber publikum om å melde fra om grevling som blir drept i Oslo-trafikken.

Konkurransen mellom fiskerier og sjøfugl – hvordan kan den best studeres?
13. oktober 2017

Sjøfugl er svært sensitive overfor endringer i forekomst og størrelse på byttedyr som fisk og krepsdyr. Men hvor godt vet vi om fiskeindustrien bidrar til å redusere næringsgrunnlaget for sjøfuglbestandene? Og hvordan måler man graden av konkurranse mellom sjøfugl og fiskeindustri?

Kartlegger skrantesjuke i Lierneregionen
13. oktober 2017

Etter at det ble bekreftet et tilfelle av skrantesjuke (CWD) på ei elgku felt i Lierne ønsker myndighetene å intensivere prøvetakingen i Trøndelag. Jegere i Lierneregionen bes nå om å levere inn hjerne-, møkk- og svelglymfeknuteprøver.

NINA-forskere i ny NRK-serie
9. oktober 2017

I NRK-serien «Vill viten» blir vi med fire engasjerte naturforskere ut i felt, tett på dyrene de vil vite mer om. Vår reveforsker Nina E. Eide er én av dem.

Liten fisk fører til store endringer i Storsjøen
6. oktober 2017

Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen har fått en «Frankenstein-effekt» som påvirker mange av artene i innsjøen.

Hvor har laksen i havet sin opprinnelse?
29. september 2017

Nå kjenner vi slektskapet mellom laksebestandene i Øst-Atlanteren, takket være samarbeid mellom 33 forskere fra 13 land. Det gir nye muligheter for å forstå laksens liv i havet.

Bli med på målerjakt!
25. september 2017

Forskere vil ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av gul frostmåler i Nord-Norge. I høst kan du registrere bilder og observasjoner i appen Målerjakt.

Hjortebestanden i bedre hold
22. september 2017

Tiltak for å redusere antallet hjort har stoppet den negative trenden i slaktevekter. Det samme har imidlertid ikke skjedd for elg.

Mye lakselus i vest, lite i nord
21. september 2017

Årets overvåking av lakselus viser at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover.

Hvordan kan erfaringer fra Hjerkinn hjelpe kjempepandaen?
15. september 2017

Naturrestaurering av norske fjellvidder og leveområdene til pandaen har overraskende mye til felles. Nå har en kinesisk delegasjon vært på Hjerkinn for å lære.

Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser
12. september 2017

Myndighetene bad om råd lokalt og la opp til en nedenfra og opp-prosess. Det meste ble likevel styrt sentralt da de godkjente miljømålene for regulerte elver.

Sjekk hvordan rypehøsten blir på Hønsefuglportalen
7. september 2017

Det går mot et dårlig rypeår lengst nord i landet, mens det er betydelig bedre mange steder lenger sør. Det er det generelle bildet som tegner seg etter at årets hønsefugltakseringer er gjennomført.

Vidar Helgesen sjøsatte MS EDNA
4. september 2017

MS EDNA er liten radiostyrt båt, utviklet for å samle vannprøver og kartlegge artsmangfoldet i innsjøer. I dag døpte og sjøsatte klima-og miljøministeren MS EDNA i Gjellumvatnet i Asker. 

Slik fant han 10 nye arter på én sommer
1. september 2017

NINA-forsker Frode Ødegaard fant hele 10 nye insektarter denne sommeren. Det er ikke tilfeldig.

Noen færre liker ulven
28. august 2017

NINA har undersøkt nordmenns holdninger til store rovdyr og sammenlignet resultatene med svar fra 2010. Fortsatt er det slik at flertallet enten «liker» eller «liker godt» at det finnes ulv i Norge, men ulven har blitt litt mindre populær. Få er opptatt av hvor den kommer fra.

Lanserer film om skrantesjuke
28. august 2017

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.

Eremitten flyttes til åpen soning
25. august 2017

Eremitten er en av Norges sjeldneste biller, og lever kun i asketrær på Tønsberg gamle kirkegård. Billene er dårlige flygere, og greier ikke å spre seg videre på egen hånd. For å sikre eremittens framtid i Norge har forskere flyttet seks individer til eikehagen ved Berg fengsel i Tønsberg.

Paradoksal sammenheng mellom mutasjon og evolusjon
24. august 2017

Små, tilsynelatende ubetydelige mutasjoner viser seg å ha overraskende stor sammenheng med evolusjonen av en art mange millioner av år fram i tid.

Til helga starter villreinjakta
17. august 2017

Søndag går startskuddet for villreinjakta, som mange jegere har planlagt og gledet seg til i lang tid. I år blir jakta spesiell i flere områder fordi det vil være et ekstra fokus på innsamling av prøver for å kartlegge skrantesjuke.

Med fjellrev i skolesekken
14. august 2017

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn lærer om fjelløkologi, truede arter og bærekraftig bruk av naturressurser i naturen gjennom fjellreven.

Malariamyggen for første gang funnet i Finnmark
11. august 2017

For første gang er det funnet malariamygg så langt nord i Norge som i Finnmark. Fra før er malariamygg bare kjent fra lokaliteter i Sør Norge, nord til og med Oppland. 

#feltliv
9. august 2017

Mye aktivitet i løpet av feltsesongen i NINA – her får du et lite innblikk i forskernes #feltliv.

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade
8. august 2017

Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.

Bifangst gir ny kunnskap om teisten
3. august 2017

Mageinnholdet til teist som er tatt som bifangst i garnfiske avslører hva som står på menyen.

Spredning av ørekyt ødelegger aurevatn
1. august 2017

Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres.

Pukkellaks registrert i nesten 120 elver, over hele landet
31. juli 2017

På tre uker har det kommet meldinger om rundt 800 pukkellaks. Her er svar på noen av de mange spørsmålene forskerne våre har fått om pukkellaks i sommer.

Spredning av gjedde ødelegger aurebestander
26. juli 2017

Gjedda er lett å spre, og har svært negativ effekt på den øvrige fiskebestanden der den blir satt ut.

Kartlegging av skrantesjuke og jaktinnsamling i 2017
24. juli 2017

Veiledning til jegere som skal ta prøver for kartlegging av skrantesjuke hos hjortevilt i Nordfjella- og Selburegionen.

Har du fått pukkellaks i sommer?
17. juli 2017

Forskere registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge, og har allerede fått inn rekordmange meldinger om pukkellaks i år.

12
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: