Nyhetsartikkel

Aktuelt

Konkurransen mellom fiskerier og sjøfugl – hvordan kan den best studeres?

Publisert 13.10.2017

Sjøfugl er svært sensitive overfor endringer i forekomst og størrelse på byttedyr som fisk og krepsdyr. Men hvor godt vet vi om fiskeindustrien bidrar til å redusere næringsgrunnlaget for sjøfuglbestandene? Og hvordan måler man graden av konkurranse mellom sjøfugl og fiskeindustri?

Måker og mennesker på jakt etter de samme næringsressursene i havet. Foto: Trond Johnsen/NINA
Måker og mennesker på jakt etter de samme næringsressursene i havet. Foto: Trond Johnsen/NINA

Tekst: Erlend Lorentzen/SEAPOP

Uttak av havets ressurser øker, og med det øker også konkurransen mellom fiskeri og sjøfugl. Eller gjør den egentlig det? Spørsmålet er omdiskutert, og det har vært stor uenighet om i hvilken grad fiskeindustrien konkurrerer med sjøfuglene om bytte, blant annet fordi man er uenige om hvordan forskningsresultatene rundt temaet skal tolkes. I en ny artikkel har forskere sett nærmere på metodene som hittil har vært benyttet for å vurdere konkurranseforholdet mellom sjøfugl og fiskeri, og de presenterer sine anbefalinger for hvordan framtidig forskning i så henseende bør gjennomføres.

Fiske har alltid vært en viktig næringsvei for mennesket, og det forventes at havet skal besørge en stadig større del av matproduksjonen i verden. Dette vil utvilsomt få konsekvenser for resten av det marine økosystemet, siden høsting på ett trofisk nivå vil redusere byttetilgangen på nivået over, med påfølgende kaskadeeffekter i øvrige deler av næringskjeden. Konkurransen mellom sjøfugl og fiskeindustri har blitt et omstridt tema, og det har oppstått konflikter omkring metodene som kan og bør benyttes for å vurdere graden av konkurranse, og, ikke minst, hvordan resultatene skal tolkes. Med bakgrunn i faglig kompetanse på et bredt område har forskere fra en rekke land og ulike institusjoner samarbeidet om en gjennomgang av metodene som er brukt i studier av konkurranse mellom sjøfugl og fiskerier fram til i dag. I sin artikkel presenterer de også sin anbefalte framgangsmåte for framtidige analyser av slik ressurskonkurranse.

Les hele artikkelen: Best practices for assessing forage fish fisheries-seabird resource competition

Tidligere studier av konkurransen mellom sjøfugl og fiskerier har manglet samsvar i skala mellom dataene for henholdsvis fiskeri (høstingsinnsats), fisk og sjøfugl. Forståelsen av hvordan klima og andre økosystemrelaterte faktorer kan innvirke på resultatene har også vært mangelfull. Klart uttalte hypoteser omkring konkurranseforholdet og datainnsamling på samsvarende skala i tid og rom er blant kravene som artikkelforfatterne stiller til framtidig forskning på konkurranse mellom fiskeri og sjøfugl.

Kontaktperson: Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker i NINA

Lenke til publikasjon: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783617301455

   Motta nyhetsbrev fra nina