Nyhetsartikkel

Klima for mer forskning på rein

Publisert 15.10.2018

Klimaendringer kan være en faktor som slår negativt ut for slaktevekta på rein. Det går fram av en ny NINA-rapport om produksjon og tap i reindriften i Nordland.

Jillen-Njarke reinbeitedistrikt er et av områdene forskerne har sett på reintall fra i rapporten Produksjon og tap i reindriften i Nordland. Foto: Torkild Tveraa
Jillen-Njarke reinbeitedistrikt er et av områdene forskerne har sett på reintall fra i rapporten Produksjon og tap i reindriften i Nordland. Foto: Torkild Tveraa

Forskerne har gått gjennom tilgjengelig tallmateriale over reintall, satellittdata som viser når det blir grønt på bakken og registrerte gaupe-, jerve- og bjørnebestander i Nordland. Funnene er diskutert opp mot tidligere litteratur på temaet. 

– Vi ser at reintallet har økt siden begynnelsen av åttitallet, mens slakteuttaket ikke har hatt en tilsvarende økning. Det skyldes ulike forhold som vi trenger mer kunnskap om, sier forsker Torkild Tveraa i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Store tap og lav produksjon

Fylkesmannen i Nordland ønsket å få gjennomført et forprosjekt om tap og produksjon i reindrifta i Nordland basert på historiske data over reintall, forekomst av rovvilt og værforhold. Bakgrunnen var at reindriften i Nordland opplever store tap av rein og lav produksjon av slaktedyr.  

Det er dokumentert at et økt antall rein gjør at veksten i bestanden stagnerer. Det igjen har betydning for slakteuttaket. Antall registrerte ungekull av gaupe påvirket også bestandsveksten negativt. Forskerne fant ikke noen negative effekter av registrerte ungekull av jerv eller antall registrerte bjørner. Tidlig vår påvirket derimot bestandsveksten og slaktevektene positivt.

Mer sårbar for rovdyr?

– Det er påfallende at vi finner en negativ utvikling i slakteuttak og bestandsvekst over tid som ikke kan relateres til de nevnte forholdene. Det forteller at det skjer endringer som vi per dags dato mangler kunnskap om. Én slik mulighet er at reinen blir mer sårbar for rovdyr på grunn av endret klima, forteller Tveraa.

Å nøste videre i funnene som er belyst i rapporten vil kreve detaljerte studier basert på individ, både av rein og rovvilt. Samtidig kreves det økt forståelse av hvordan klimatiske forhold, kanskje særlig vinterstid, påvirker produksjon og tap. Her kan forskning i Nordland danne grunnlaget for klimatilpasninger også i andre reindriftsområder.

Kontakt: Torkild Tveraa

Les rapporten: Produksjon og tap i reindriften i Nordland

   Motta nyhetsbrev fra nina