Nyhetsartikkel

Nordmenns holdninger til ulv

Publisert 18.12.2018

Et flertall liker at det finnes ulv i Norge. Befolkningen er mer delt i synet på å ha den i naturen der de bor. Det går fram av en ny studie om nordmenns holdninger til ulv.

Ulv i Letjenna. Foto: Viltkamera.nina.no
Ulv i Letjenna. Foto: Viltkamera.nina.no

2200 personer har svart på en undersøkelse med en lang rekke spørsmål om nordmenns meninger om ulv og ulveforvaltning. Forskerne nærmet seg temaet på flere måter, og et av spørsmålene var om deltakerne liker eller misliker at det finnes ulv i Norge.

57 prosent av de spurte liker eller liker godt at det finnes ulv i Norge, mot 24 prosent som misliker eller misliker det sterkt. Omtrent hver femte informant stiller seg nøytral, viser en studie som NINA har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

 Ulike spørsmål, ulike svar

– Det er mer vanlig å like enn å mislike at vi har ulv her i landet. Det gjelder både i byer og på landsbygda, i områder med og uten ulv. Samtidig ser vi at ulven er enda mer populær i byene, sier forsker Olve Krange.

Spørsmålet om hva folk mener om at det finnes ulv i Norge har vært kritisert for å være abstrakt og uforpliktende. Derfor spurte forskerne også: «Hva syns du om å ha ulv i naturen der du bor?». 38 prosent sa at de ville mislike å ha ulv i naturen der de bor (misliker eller misliker sterkt). 37 prosent ville like å ha ulv i naturen der de bor (liker eller liker godt). Gruppen som stilte seg nøytrale utgjorde 25 prosent.

Skyver ikke «problemet» til andre

Når spørsmålet handler om ulv i Norge, ser vi at et klart flertall er positive til ulv. Når vi plasserer ulven i naturen nær folk, er det omtrent like store grupper som svarer «vil like» som «vil mislike» å ha ulv i naturen nær stedet der de bor. Dette reiser spørsmålet om vi står overfor det som av og til kalles NIMBY (Not in my backyard): At vi vil lesse over på andre noe vi generelt er positiv til, men ikke vil ha der vi selv bor.

– Svaret er at innslaget av NIMBY-holdninger er lite. Andelen som liker at det finnes ulv i Norge er større enn andelen som ville like å ha den i naturen der de selv bor. Dette funnet står fast, men det er ikke slik at en stor del av de som liker ulv i Norge ville mislike å ha den i naturen der de selv bor, sier Krange. 

Sosial, intelligent og vakker

Et stort flertall var helt eller delvis enige i at ulven er sosial (67 prosent), intelligent (80 prosent), vakker (69 prosent) og at den bare hører til i villmarka (74 prosent). Når det gjelder negative karakteristikker, var utvalget mer delt. Hvilken holdning folk har til ulv henger klart sammen med egenskapene de tillegger den, men selv blant de som misliker den, er det en utbredt oppfatning at ulven er sosial, intelligent og vakker.

Personlige erfaringer med ulv er ikke særlig vanlig, og meningene folk danner seg har oftest et annet grunnlag enn direkte erfaringer. Sannsynligheten for å mislike ulv er størst blant eldre, relativt lavt utdannede menn som bor i rurale områder, tillegger naturen egenverdi, er positive til jakt, har lav tillit til miljøinstitusjonene og høy tillit til vanlige folk som bruker sunn fornuft. Det gjelder enten vi spør om ulv i Norge eller naturen der folk bor. For personer som faller inn under de nevnte karakteristikkene, betyr det lite om de har sett ulv i naturen der de bor eller om de bor i «ulvesonen».

Kontakt Olve Krange

Les rapporten Nordmenns holdninger til ulv

   Motta nyhetsbrev fra nina