Nyhetsartikkel

Virker tiltakene for å ta vare på truet natur?

Publisert 20.05.2020

NINA, NIBIO og NTNU Vitenskapsmuseet har utarbeidet metodikk for å vurdere om tiltakene for å ta vare på truede arter og naturtyper har ønsket effekt.

Lyngsviing er et viktig skjøtselstiltak i den truede naturtypen kystlynghei. Foto: Liv Guri Velle (Møreforsk)
Lyngsviing er et viktig skjøtselstiltak i den truede naturtypen kystlynghei. Foto: Liv Guri Velle (Møreforsk)

Flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie. Norge har forpliktet seg til å stanse tapet av naturmangfold. Ett av virkemidlene som brukes for å oppnå dette, er å gi tilskudd til tiltak for å ta vare på truet natur. I Norge ble det i 2019 fordelt over 45 millioner kroner over statsbudsjettet til tiltak for truede arter og naturtyper, for eksempel til slått, fjerning av fremmede arter og informasjonstiltak. 

Behov for systematisk overvåking av om tiltakene har ønsket effekt

Det foregår imidlertid lite systematisk oppfølging av om tiltakene har den tilsiktede effekten for truet natur. Eksisterende overvåking av tiltak varierer i omfang og dekker et lite antall truede arter og naturtyper.

NINA, NIBIO og NTNU Vitenskapsmuseet har derfor utarbeidet et forslag til et metodisk rammeverk for overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtyper, på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

– Det er stort behov for både å dokumentere tiltak og effekten disse tiltakene har på den truede naturen, sier seniorforsker Marianne Evju, som er førsteforfatter av rapporten.

– Dette er nødvendig for å unngå å bruke ressurser på tiltak som ikke har effekt, eller i verste fall har negativ effekt, på den truede naturen. Det er også viktig for å planlegge og prioritere tiltak framover.»

Forskerne anbefaler at Miljødirektoratet utarbeider en helhetlig plan for forvaltning av truet natur, der også overvåking av effekten av tiltak inngår. 

Les mer om rammeverket for effektovervåkning og anbefalingene til Miljødirektoratet i NINA Rapport 1816. Overvåkning av effekter av tiltak for truede arter og naturtyper 

Kontaktperson: Marianne Evju

   Motta nyhetsbrev fra nina