Økosystemtjenester

Økosystemtjenester – naturgoder

I NINA fokuserer vi på økosystemtjenester gjennom en rekke ulike prosjekter. 

Hvilken verdi har friluftsliv? Foto © Arnstein Staverløkk/NINA
Hvilken verdi har friluftsliv? Foto © Arnstein Staverløkk/NINA

Økosystemtjenester, eller naturgoder, er et samlebegrep for alle de grunnleggende goder som naturen forsyner oss med, og som vi ofte har en tendens til å ta for gitt. Samtidig med at vi blir stadig flere mennesker på jorda beskattes ressursene hardere enn noen sinne. Det stadig økende behovet for rent vann, mat, drivstoff og brensel har ført til store endringer i naturen, og ugjenkallelige tap av naturareal, en rekke arter og livsformer. Vi trenger å kommunisere betydningen av naturverdiene før de forsvinner.

Økosystemtjenester setter naturen inn i en et perspektiv ut i fra menneskenes behov. I noen tilfeller kan man sette en prislapp på naturens betydning for mennesket, mat eller tømmer for eksempel. I andre sammenhenger er det ikke mulig å sette prislapp på tjenestene, for eksempel hvor mye er den gode følelsen vi får når vi er ute i naturen, verdt i kroner og øre? Når naturens nytteverdi for mennesket nå settes i sentrum, gir dette oss et nytt verktøy for å kommunisere naturens verdi på en kanskje mer lettfattelig måte enn tidligere. 

Hvilke konsekvenser har tap av biomangfold for samfunnet vårt?
Hvordan kan vi nytte naturgoder på en bærekraftig måte? 
Hva er naturen verdt for oss?

Er det i det hele tatt mulig å sette en riktig prislapp på naturen? 

Ikke minst – hvorfor skal vi gjøre det? 

Urban EA

Naturregnskap for norske byer

SELINA

Bedre modeller for økosystemtjenester

TREKRONER

Økonomisk verdsetting av naturgoder fra bytrær

SPARE

Planlegging for overvann, naturmangfold og rekreasjon

Planet4B

Inkludering av diskriminerte samfunnsgrupper i naturforvaltning

Ecogaps

Brobygging mellom kunnskap og beslutningsprosesser

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: