Pollinering

FORSKNINGSOMRÅDER

Forutsi hyppigheten av blomsterbesøk fra villbier og lokalt potensiale for pollinering

Gjennom MetaComNet (2020-2024) skal vi utvikle et modelleringsrammeverk for å forutsi strukturen av interaksjonsnettverk og opprettholdelsen av assosierte økosystemfunksjoner. I prosjektet bruker vi en kombinasjon av simulerte data, data fra digitale databaser og data fra våre egne økologiske undersøkelser. Vi vil bruke økologiske nettverk som består av blomsterbesøk fra villbier som et modellsystem fordi interaksjoner mellom bier og planter kan føre til pollinering. Vi vil utføre pollenbegrensende eksperimenter for å teste om den antatte strukturen av bie-plante-nettverket samsvarer med de faktiske pollenbegrensningene i et plantesamfunn. Vi vil samarbeide med forskere ved Aarhus universitet i Danmark, Universitetet i Oslo (UiO) og Norsk insitutt for bioøkonomi (NIBIO). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (Young Research Talents – FRIPRO)

Kartlegging av leveområder som støtter pollinatormangfold

I denne forskningen undersøker vi hvordan forvaltningspraksis påvirker kvaliteten av leveområdene til villbier, og modellerer utbredelsen av disse leveområdene. Vi studerer forvaltede, restaurerte og truede leveområder, i hvilken grad de er en ressurs for villbier, og hvordan viktigheten varierer med kvaliteten og beliggenheten av områdene i landskapet. Denne forskningen støtter avgjørelser om hvor bevaringstiltak bør settes inn ved å identifisere hvor forvaltningspraksis vil gi de største fordelene for bevaring av naturmangfold (POLLILAND).

Kartlegging av landskapets pollinatorkapasitet

Denne forskningen har som mål å kartlegge pollinatorpotensiale, pollinatorkapasitet og bruk. Et anvendt mål er å gi anbefalinger om tetthet av honningbikuber i ulike landskap.

Interaksjonene mellom honningbier og villbier

Oslo by har et aktivt birøktermiljø. Samtidig er byen og områdene rundt et hotspot for villbiemangfold i Norge. Vi bruker feltstudier, molekylære teknikker og folkeforskning for å øke kunnskapsnivået og gi råd om hvordan villbier og tambier kan forvaltes for å unngå negative effekter på de stedegne biene.

Lokal kunnskap, kulturelle økosystemtjenester og mangfoldige verdier

Blomsterenger, villbier og honningbier blir brukt som representasjon av urbant naturmangfold. Urban birøkt er en utendørs fritidsaktivitet, og en aktivitet som ivaretar lokal kunnskap om landskapet og kunnskap om birøkt. På den måten representerer det en blanding av kulturelle økosystemer med mange verdier. Forskningen fokuserer på å forstå koblingene mellom lokal kunnskap om ville og tamme bier, holdninger, bruk av områdene og forvaltningshandlinger knyttet til birøkt. Forskningen legger vekt på samproduksjon av forskning sammen med birøktere. Les mer om dette på sidene til URBAN SIS-prosjektet.

Viktigheten av pollinatorer for fjellplanter

Pollinering av planter av ville pollinatorer er en fundamental mekanisme som gjør at et stort flertall av blomsterplanter kan opprettholde et mangfold av gener og egenskaper og reprodusere seg med suksess. I CLIMATE ECOTONES studerer vi preferansene humlene har for ulike fjellblomster, og hvor viktige humlene er for reproduksjon av en nøkkelart i norske fjell, blåbær, langs klimatiske gradienter.

Forholdet mellom landskap, pollinering og avling

Vi vurderer tilstanden til norske økosystemer og hvilken kapasitet de har for å generere økosystemtjenester. Les mer om prosjektet Pollination services.

Overvåkning av humler og dagsommerfugler

Humler og sommerfugler spiller viktige roller i økosystemet, og er også sårbare for miljøendringer. De kan derfor fungere som varsellamper. Les mer om NINAs overvåkning av humler og dagsommerfugler.

APPLECORe

Et av spørsmålene når det gjelder klima og fruktproduksjon, er hvor mye pollineringen påvirkes av klimaendringene. At frukttrærne blomstrer tidligere om våren er godt dokumentert, men om pollinatorene våkner tilsvarende tidlig fra vinterdvalen er mer usikkert.

APPLECORe undersøker hvilke pollinerende insekter som finnes i frukthagene, og i hvor stor grad de faktisk besøker og pollinerer blomstene.

Les mer om APPLECORe.

Forskningsgruppe

Graciela M. Rusch (kontaktperson)

 • David N. Barton
 • Joseph Chipperfield
 • Sondre Dahle
 • Jane Jepsen
 • Erik Stange
 • Markus Sydenham
 • Arnstein Staverløkk
 • Jens Åström
 • Sandra Åström
 • Megan Nowell
 • Marie Davey

Publikasjoner

Sydenham, M.A.K., Venter, Z.S., Eldegard, K., Torvanger, M.S., Nowell, M.S., Hansen, S., Øverland, J.I., Dupont, Y.L., Rasmussen, C., Skrindo, A.B., Rusch, G.M. 2023. The contribution of flower strips to wild bee conservation in agricultural landscapes can be predicted using pollinator habitat suitability models. Ecological solutions and evidence, 4.

Sydenham, M.A.K., Venter, Z.S., Moe, S.R., Eldegard, K., Kuhlmann, M., Reitan, T. and Rasmussen, C. 2022. Neutral processes related to regional bee commonness and dispersal distances are important predictors of plant-pollinator networks along gradients of climate and landscape conditions. Ecography.

Sydenham, M.A.K., Venter, Z.S., Eldegard, K., Moe, S.R., Steinert, M., Staverløkk, A., Dahle, S., Skoog, D.I.J., Hanevik, K.A., Skrindo, A. & Rusch, G.M. (2022) High resolution prediction maps of solitary bee diversity can guide conservation measures. Landscape and Urban Planning, 217, 104267

Sydenham, M.A.K., Venter, Z.S., Reitan, T., Rasmussen, C., Skrindo, A.B., Skoog, D.I.J., Hanevik, K.-A., Hegland, S.J., Dupont, Y.L., Nielsen, A., Chipperfield, J. & Rusch, G.M. (2022) MetaComNet: A random forest-based framework for making spatial predictions of plant–pollinator interactions. Methods in Ecology and Evolution, 13, 500-513.

Sydenham, M. A. K., S. R. Moe, and K. Eldegard. 2020. When context matters: Spatial prediction models of environmental conditions can identify target areas for wild bee habitat management interventions. Landscape and Urban Planning 193:103673.

Sydenham, M. A. K., S. R. Moe, M. Steinert, and K. Eldegard. 2019. Univariate Community Assembly Analysis (UniCAA): Combining hierarchical models with null models to test the influence of spatially restricted dispersal, environmental filtering, and stochasticity on community assembly. Ecology and Evolution 9:1473-1488.

Fourcade, Y., Åström, S. and Öckinger, E. 2019. Climate and land-cover change alter bumblebee species richness and community composition in subalpine areas. Biodiversity and Conservation. 28:693-653.

Stange, E., G. Zulian, G. M. Rusch, D. N. Barton, and M. Nowel. 2018. Ecosystem services mapping for municipal policy: ESTIMAP and zoning for urban beekeeping. One Ecosystem 2:e14014.

Stange, E., D. N. Barton, and G. M. Rusch. 2018. A closer look at Norway’s natural capital—how enhancing urban pollination promotes cultural ecosystem services in Oslo. Pages 235-243 in

M. L. Paracchini, P. C. Zingari, and C. Blasi, editors. Reconnecting natural and cultural capital. European Commission, Brussels, Belgium.

Kallioniemi, E., J. Åström, G. M. Rusch, S. Dahle, S. Åström, and J. O. Gjershaug. 2017. Local resources, linear elements and mass-flowering crops determine bumblebee occurrences in moderately intensified farmlands. Agriculture, Ecosystems & Environment 239:90-100.

Garibaldi et al. 2016. Mutually beneficial pollinator diversity and crop yield outcomes in small and large farms. Science 351:387-391.

 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: