Bærekraftige landskap

Bærekraftige landskap

NINA har en solid og tverrfaglig ekspertise innenfor landskapsøkologi. NINA har spisskompetanse innenfor romlig modellering og tilknyttete store romlige datasett og utvikling av arealplanleggingsverktøy, samt kompetanse på landskapspåvirkninger på naturen og naturrestaurering. Dette i ulike landskap fra fjell til fjord og skog til rurale og urbane landskap.

Et bærekraftig landskap er et landskap som er i samsvar med miljøet rundt det, har velfungerende økosystemer og inkluderer et bærekraftig samfunnsperspektiv. Landskapet skal dermed være selvbærende over lange perioder og unngå uttømming av naturresurser og stanser de negative areal endringer for naturmangfoldet. Landskapsøkologi i et bærekraftig landskapsperspektiv tilbyr dermed en integrert tilnærming som er løsningsorientert og fremmer samfunnsendringer mot bærekraft.

Arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet

Arealbruk og arealbruksendringer, i form av nedbygging, oppstykking og høsting, er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge og resten av verden. Endringene av naturen påvirker også samfunnet gjennom tap av naturgoder og økt sårbarhet ovenfor ekstreme klima hendelser. Naturbaserte løsninger, dvs løsninger til samfunnsutfordringer som tar utgangspunkt i naturlige prosesser og økosystemer, inkluderes i bærekraftige landskap konseptet og bidrar til de globale utfordringene samfunnet står overfor I tillegg bør arealforvaltning styre og balansere ulike sosioøkonomiske aktiviteter med de naturlige kvaliteter i landskapet med sikte på en bærekraftig utvikling. 

Bærekraftige flerbrukslandskap 

Arealer er under press som følge av mange forskjellige påvirkningsfaktorer og avveiinger, relatert til blant annet energiforsyning (vindkraft, vannkraft), transport (veier, toglinjer, kraftledninger), landbruk (jord- og skogsbruk, fiskeri, oppdrett), og menneskes fritidsbruk av arealer (hytter, jakt og fiske, friluftsliv og turisme). Bevaring av naturmangfoldet og økosystemene bør dermed skje innenfor et flerbrukslandskap hvor det er et stort behov for mer bærekraftig arealbruk i framtiden. Landskapstilnærminger ser spesifikt på det komplekse sosial-økologiske samspillet, til helhetlig forvaltning av arealer for å ivareta biomangfoldet og velfungerende økosystemer. Landskapsøkologi tilbyr dermed en systemtilnærming som er løsningsorientert og kan lette samfunnsendringer mot bærekraft. 


Hva er landskap?

Landskap er områder som er skapt gjennom påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer og omfatter både terrestriske og akvatiske (limniske og marine) landskap. 

Et landskap er dermed et sosial-økologiske system hvor naturlige kvaliteter og menneskelige aktiviteter bør balanseres for å ivareta vårt og neste generasjonens livsgrunnlag.

Kontakt

PROSJEKTER

CONSITE

Consesus Based Siting - kartbaserte planverktøy

Arealsats

Bærekraftige landskap og bærekraftig arealplanlegging

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: