Elveserien

Vannkjemisk overvåking av norske vassdrag

Overvåkingen i elveserien gir informasjon om langtidstrender i vannkvaliteten med fokus på effekter av langtransporterte forurensninger og klimaendringer. I tillegg gir overvåkingen viktig informasjon som brukes som underlag i forskning og forvaltning for å forstå de biologiske responsene i elvene.

Hovedtyngden av elvene ligger på Vestlandet og i Nord-Norge. De fleste elvene er større vassdrag med utløp til kysten men også mindre vassdrag og innlandsvassdrag er inkludert. Elvene varierer både når det gjelder vannkjemi, størrelse og klimatiske forhold. Enkelte av vassdragene er undersøkt siden 1960-tallet men etter 2012 er overvåkingen redusert til et fåtall elver. De vannkjemiske forholdene i vassdragene overvåkes ved måling av kjemiske hovedkomponenter i vann.

 

Kontakt

Ann Kristin Schartau

Aktuelle rapporter

Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Elveserien 2012. 

NINA utfører overvåkingen med støtte fra Miljødirektoratet.