Våre fagområder

NINAs forskning og fagområder

Stikkord for NINAs forskning er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. 

NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Foto © Kari Sivertsen/NINA.NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Foto © Kari Sivertsen/NINA.

Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Offentlig forvaltning, næringsliv og industri, samt Norges forskningsråd og EU, er blant NINAs oppdragsgivere og finansieringskilder.

NINAs viktigste aktivitetsområder: 

  • Arealbruk og landskapsanalyser
  • Nærings- og samfunnsutvikling basert på naturressurser
  • Forvaltning av biologiske ressurser
  • Høsting og bærekraftig bruk av fiske- og viltbestander
  • Analyser av konflikter mellom menneskelig aktivitet og naturlige plante- og dyrebestander
  • Miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet og naturinngrep
  • Vegetasjonsundersøkelser
  • Overvåking og analyser av tidsserier vedrørende endringer i naturen
  • Utvikling og drifting av miljødatabaser
  • Overvåking av rødlistearter og bevaring av biologisk mangfold