Våre fagområder

NINAs forskning og fagområder

NINA driver tverrfaglig forskning, og har både naturvitere og samfunnsvitere i staben. Kompetansen vår spenner over et vidt spekter, og vi har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhengene med de store drivkreftene i naturen. 

NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Foto © Kari Sivertsen/NINA.NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Foto © Kari Sivertsen/NINA.

NINA skal være anerkjent nasjonalt og internasjonalt for samfunnsnyttig naturforskning. Vårt arbeid skal ha høg vitenskapelig kvalitet og integritet, og vi skal levere kunnskap til bruk i politikk, forvaltning og verdiskapning. 

NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. 

NINA skal være en attraktiv og effektiv kunnskapsbedrift. Vi er viktig leverandør av kunnskapsgrunnlag for miljøforvaltningen. Tematisk kan aktiviteten deles inn i miljødesign og fornybar energi, havbruk og miljø, naturrestaurering, arealbruk og barrierer, utmarksbeite og rovvilt, friluftsliv, verdisetting av natur, klimaendringer, trua arter og fremmede arter, konsekvensutredninger og dialogprosesser. Instituttet drifter flere nasjonale overvåkingsprogrammer på oppdrag for miljøforvaltningen.

Aktiv dialog og formidling er en forutsetning for arbeidet i NINA. 

Vårt motto er ”Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger”, og forskningen vår støtter opp om FNs bærekraftsmål.