Fremmede arter_old

Overvåking og forskning på fremmede arter

Hvert år ankommer nye arter til Norge. Enkelte av disse utgjør en trussel mot det stedegne naturmangfoldet og kan forårsake store økonomiske kostnader. NINA er et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen kunnskapsutvikling om fremmede arter. Vi driver forskning og overvåking på planter, sopp og dyr både på land og i vann.

Hvert år foregår det både naturlig og menneskeskapt spredning av arter inn til og innad i Norge. Enkelte merker man lite til, mens andre kan ha stor effekt på stedegen natur. Foto: NINA .

Naturen er i evig endring og hvilke arter som finnes i et gitt område vil alltid variere. Organismer forflytter seg som følge av klimaendringer, bestandsendringer eller som følge av menneskelig hjelp. Noen blir bevisst satt ut, mens andre kommer som blindpassasjerer med for eksempel ballastvann, importerte planter og matvarer, eller gjemt i klær og bagasje. En viss grad av slik innvandring er helt naturlig og de fleste merker vi lite til, men blir det for mye så kan det bli et problem for den lokale naturen. Spredning av fremmede arter regnes som en av de største truslene mot verdens biologiske mangfold.

Hva er en fremmed art?

Begrepet «fremmede arter» omfatter alle arter som har blitt spredd utenfor sitt naturlige utbredelsesområde ved hjelp av menneskelig aktivitet. Dette omfatter også underarter, lokale varianter av arter og menneskeskapte varianter som husdyrraser og kultiverte planter. Spredningen er begrenset til landegrenser, men omfatter også spredning innad i landet, som for eksempel utsetting av gjedde i vassdrag hvor den ikke har spredt seg selv.

Fremmede arter kan gjøre skade på den lokale naturen på flere måter. Nye arter som kommer inn kan endre miljøet og utkonkurrere stedegne arter. Dette er spesielt kritisk hvis den påvirker arter som allerede er truet av andre årsaker. Fremmede arter kan bringe med seg andre blindpassasjerer, som parasitter og nye sykdommer. De kan også blande seg med stedegne arter og i enkelte tilfeller redusere det totale genetiske mangfoldet.

Som oftest er det greit å definere en fremmed art, men noen ganger kan det være vanskelig. Spesielt gjelder dette underarter og varianter. For å best kunne kartlegge og overvåke fremmede arter så trenger vi en god oversikt over naturmangfoldet i Norge. Det er også viktig å vite litt om historien til artene. Hvordan skal vi for eksempel behandle villsvinet som kommer tilbake til Norge etter å ha vært utryddet i en periode? Eller rådyret som først vandret inn på 1900-tallet?

Uansett grunn til spredning av nye arter er det viktig for naturforvaltningen at dette overvåkes og at vi undersøker effekten på stedegen natur. Mange arter vil være umulig å bli kvitt når de først har etablert seg. De mest effektive tiltakene er derfor å redusere og kartlegge spredningen på et tidlig stadium. 

NINAs arbeid med fremmede arter gjøres ved hjelp av et mangfold av metoder, fra laboratoriearbeid til feltundersøkelser og eksperimentering med ny teknologi. Foto: NINA.

Hva gjør vi på NINA?

NINA driver med forskning, risiko- og konsekvensutredninger, kartlegging og overvåking av fremmede arter i spesielt Norge og Arktis, samt utvikling og evaluering av tiltak mot disse. Samtidig driver vi metodeutvikling for å effektivisere og øke kvaliteten på dette. En effektiv overvåking og kontroll av både fremmede arter og deres spredningsveier inn i norsk natur krever en relevant og kontinuerlig oppdatert database for identifisering av slike arter og genotyper. NINA jobber med å utvikle en slik databaseløsning. 

Pukkellaks Registrering av pukkellaks i Norge - forskerne vil gjerne høre fra deg som har fanget pukkellaks.
Fremmede ferskvannsfisk Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde.
PlanteimportDe siste 20 årene innførselen av planter til Norge økt betydelig, og med på lasset følger blindpassasjerene. 
Miljø-DNAFinner fremmede fiskearter med vannprøver.

Nyhetsarkiv - fremmede arter

Foto: OT Sandlund, NINA. Gjedde er en art som stadig blir satt ut i norske vassdrag. Dette er forbudt og til stor skade for de stedegne artene og for naturmangfoldet generelt.
30.06.2020

Meld fra om du fanger eller ser fremmed fisk

Ulovlig spredning av fremmed ferskvannsfisk er et økende problem her i landet.
Les mer...
Brunmarmorert breitege Halyomorpha halys er en asiatisk art som er innført til USA og Europa, og som har spredt seg med voldsom hastighet i hele verden de siste årene. Fra 1990-tallet og frem til 2012 ble det anslått at denne hadde gitt skader for nærmere 200 milliarder kroner i USA. Vi frykter at denne også kan gi avlingstap for fruktproduksjon i Norge om den etablerer seg. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
05.06.2020

Kartlegging av fremmede arter kan spare samfunnet for millioner

Samfunnet kan spare millioner av kroner på å oppdage fremmede planter og insekter før de får fotfeste i norsk natur. NINA tester metoder for mest mul...
Les mer...
Det er mest kostnadseffektivt å bekjempe fremmede arter på et tidlig stadium. Kunnskap om spredningsveier er derfor sentralt i arbeide med å oppdage, kartlegge, kontrollere og utrydde fremmede arter. Foto: Oddvar Pedersen CC BY 4.0
22.05.2020

Arter på ville veier

Hvordan finner fremmede arter veien ut i norsk natur, og hvordan sprer de seg videre? Forskere i NINA gjør opp status for spredningsveier for fremmed...
Les mer...
Hver prøve kan inneholde tusenvis av insekter. Nå kan de artsbestemmes ved hjelp av DNA-metastrekkoding. Foto: Arnstein Staverløkk, NINA
25.03.2020

Miljø-DNA avslører blindpassasjerer på hageplanter

Millioner av blindpassasjerer følger med hageplanter som importeres til Norge. Miljø-DNA gjør det mulig å identifisere flere av de ørsmå skapningene....
Les mer...
Foto: Jan Arne Stokmo
08.08.2019

Du kan møte NINA og Rovdata på Elverum

NINA og Rovdata deltar også i år på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum. Dere finner oss i Stabbursgata fra fredag morgen!
Les mer...
Planter med jordklump kommer til Norge i slike kasser. På lasset følger blindpassasjerer som truer naturmangfoldet. Foto: Anders Often, NINA
11.06.2019

Millioner av blindpassasjerer til Norge med hageplanter

NINA-forskere har avdekket over en million blindpassasjerer som følger med import av hageplanter. For å intensivere jakten på fremmede arter, anbefal...
Les mer...