Fremmede arter i Norge

Fremmede arter er en av de viktigste truslene mot naturmangfoldet i verden i dag. NINAs forskere arbeider med en rekke problemstillinger knyttet til fremmede arter. Her kan du lese mer om våre prosjekter og forskning på fremmede arter. 

Hagelupin fremmed art i Norge;Hagelupin er en fremmed art i Norge med svært høy økologisk risiko på grunn av et stort invasjonpotensiale i tillegg til store negative økologiske effekter. Foto: Camilla Næss/NINA.

Hva er en fremmed art?

En fremmed art er en art som forekommer utenfor sitt naturlige utbredningsområde og spredningpotensiale. Det ligger derfor i begrepet at en fremmed art i Norge har blitt ført inn i landet bevisst eller ubevisst via menneskers aktiviteter.

Hvorfor er vi opptatt av fremmede arter?

Fremmede arter utgjør en alvorlig trussel mot stedegen natur og regnes som en av hovedtruslene mot globalt biologisk mangfold. Derfor har fremmede arter blitt et fokusområde for forskning og forvaltning internasjonalt.

Hvordan kommer fremmede arter til Norge?

Med økt globalisering har vi fått en markant økning i import av handelsvarer fra utlandet. Mange fremme arter kommer til Norge som blindpassasjerer enten på fartøy som frakter varer eller i emballasje.

Et av NINAs prosjekter undersøker hvordan importerte planter og medfølgende jord er vektor for fremmede arter av planter, insekter og andre små dyr. 

Pukkellaks Registrering av pukkellaks i Norge - forskerne vil gjerne høre fra deg som har fanget pukkellaks.
Spredning av fisk Har det dukket opp nye fiskearter i ditt fiskevann? NINA ønsker din hjelp til å kartlegge spredning av blant annet gjedde.
PlanteimportDe siste 20 årene innførselen av planter til Norge økt betydelig, og med på lasset følger blindpassasjerene. 
Miljø-DNAFinner fremmede fiskearter med vannprøver.

Nyhetsarkiv - fremmede arter

Hunn av svartmunnet kutling (Neogobius melanostomus). Foto Leon Green Ekelin, Göteborgs Universitet  CC BY 4.0.
15.02.2018

Fremmed fisk på rask frammarsj

Den invaderende fiskearten svartmunnet kutling regnes som en dørstokkart på Norsk svarteliste. For å hindre at den etablerer seg hos oss er det vikti...
Les mer...
Ugrasløvetann, Pyramiden, Svalbaard. Foto Dagmar Hagen/NINA
12.01.2018

Klimaendringer gjør Arktis mer sårbart for fremmede arter

Fremmede arter er en miljøtrussel globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart.
Les mer...
Den sykdomsframkallende soppen Batrachochytrium dendrobatidis har amfibier som salamander og frosk som vert. Her er en hunn av arten liten salamander. Foto: Børre Dervo.
01.11.2017

Funn av sydomsfremkallende sopp i fem norske dammer

Soppen som har bidratt til dramatisk nedgang av frosk og andre amfibier i store deler av verden er for første gang påvist i Norge.
Les mer...
Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste ti-årene. Foto Kjell Christian Rambech.
08.08.2017

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade

Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.
Les mer...
Ørekyta går ofte i stim, og i lokaliteter med tette bestander kan en se store «flak» av fisk som beveger seg en skygge i strandsona. Foto © Børre K. Dervo/NINA
01.08.2017

Spredning av ørekyt ødelegger aurevatn

Ørekyt hører naturlig til i deler av Norge, men kan forårsake store skader på fiskebestander, spesielt aure, dersom den spres.
Les mer...
Foto: Kim Andre S. Herstad
31.07.2017

Pukkellaks registrert i nesten 120 elver, over hele landet

På tre uker har det kommet meldinger om rundt 800 pukkellaks. Her er svar på noen av de mange spørsmålene forskerne våre har fått om pukkellaks i som...
Les mer...