Kongsfjordelva - Finnmark

Kongsfjordvassdraget er et mellomstort vassdrag med en lakseførende elvestrekning på omtrent 20 km.

Kartutsnitt fra Lakseregisteret (klikk på kartet for å komme til Lakseregisteret).

Vassdraget har ingen innsjøer i hovedelva, men den har et par større kulper hvor hundrevis av laks kan samle seg før gyting. Elva er regulert, og de omlag 4 øverste kilometerne av den anadrome strekningen brukes ikke lengre av laks på grunn av for liten vannføring til at gytefisk kan vandre opp.

  • Gytebestandsmål: 1102 kg hunnlaks (beregnet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning)
  • Gjennomsnittlig antall laks tilbake i elva estimert for perioden 2008-2012: 1600 individer
  • Snittvekt 2008-2012: 2,8 kg

Kongsfjordelva