CV

Børre Kind Dervo

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 907 60 077
 E-post: borre.dervo@nina.no
 Arbeidssted: Lillehammer

Kunnskapsområde

Fisk og vassdrag: Ferskvannsøkologi, innlandsfisk, vassdragsregulering, konsekvensutredninger i vassdrag. Friluftsliv og reiseliv: utmarksbruk, deltakelse i friluftsliv, forvaltning av naturressurser og utvikling av naturbasert reiseliv, utvikling av fisketurisme. Amfibier: PIT-teknologi, miljødesign av tiltak for amfibier, amfibieøkologi, overvåking av rødlistearter, risikovurdering av fremmede arter, handlingsplaner. Forskningsadministrasjon: Forskningssjef i fem år.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ferskvannsøkologi, vassdragsforvalting, forvaltning av fisk og amfibier, biodiversitet i ferskvann, utmarksbruk, friluftsliv, fritidsfiske, naturbasert reiseliv, fisketurisme.

Utdanning

1988: Cand. scient, hovedfag i biologi, studieretning økologi, Univ. i Oslo. 1981: Examen Artium, reallinjen Hokksund Gymnas.

Arbeidserfaring

1999 - dd: Forsker II Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1995 - 1999: Forsker II Østlandsforskning, Lillehammer. 1991 - 1995: Fiskestellkonsulent/avdelingsleder Norges Jeger- og Fiskerforbund. 1987 - 1990: Prosjektmedarbeider på ulike prosjekter hos NINA (Trondheim og Oslo), Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Hedmark (til sammen 3 år). 1977-1978: Fabrikkarbeider, Drammenselvens papirfabrikk, Geithus. 1976-1977: Lagerarbeider, Fotocentralen, Oslo.

Språkkunnskaper

Norsk og Engelsk

Internasjonale arbeidsforhold

Norge

Konferansebidrag

Foredrag og seminarinlegg: Dervo, B. 1992: Vassdragsreguleringer og sportsfiske. - I Erlandsen, A. H. (red). Fiske-symposiet Hamar februar 1992. Presentert foredrag. Vassdragsregulantenes forening (s. 15 -24). Dervo, B. K. 1995. Sportsfiskerne og spredning av fisk. Seminarinlegg, DN-notat 1995-4: s 75-79. Dervo, B. K. 1996. Sportsfiske i "det sure sør" før og nå, er tilstanden i ferd med å bedre seg igjen?. Foredrag på NJFF''s jubileumsseminar: "Sur nedbør - hva har vi oppnådd med kalking?". Stavanger 6. september 1996. Dervo, B. K. 1997. Utnytting av fisk og tilrettelegging. Foredrag på om driftsplanlegging. Mjøsen Skogeierforening og NJFF i Oppland. Gjøvik 22. februar 1997. Dervo, B. K. 1997. Status for arbeidet med lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene. Foredrag i Koordineringsutvalget. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim 20. mars 1997. Dervo, B. K. 1997. Status for driftsplanarbeidet. Foredrag på Norske Lakseelver''s fagseminar. Stjørdal 10. april 1997. Dervo, B. K. 1997. Erfaringer med regulering av laksefisket. Foredrag på Norske Lakseelver''s fagseminar. Stjørdal 10. april 1997. Dervo, B. K. 1997. Storørret status og forvaltning. Foredrag på Innset i Bardu kommune 16. - 17. april 1997. Dervo, B. K. og Østdahl, T. 1997. Status for driftsplanarbeidet i 1997. Foredrag på møte i Koordineringsutvalget for prosjektet "Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser. Trondheim 4. november 1997. Dervo, B. K. 1997. Lokal vilt og fiskeforvaltning. Foredrag på SUM-seminar. Gausdal 10. desember 1997. Dervo, B. K. 1998. Status for driftsplanarbeidet og JFF''s rolle. Foredrag for NJFF formannskonferansen. Asker 30. januar 1998. Dervo, B. K. 1998. Status for driftsplanarbeidet. Foredrag på Norske Lakseelvers årsmøte 1998. Bergen 25. mars 1998. Dervo, B. K. 1998. Status for driftsplanarbeidet. Foredrag for koordineringsutvalget til Driftsplanprosjektet. DN, Trondheim 29.april 1998. Dervo, B. K. og Østdahl, T. 1999. Status for lokal vilt- og fiskeforvaltning. Foredrag på konferanse om lokal forvaltning av vilt og fisk. Stjørdal 10. og 11. februar 1999. Dervo, B. K. og Østdahl, T. 1999. Fylkesmannens arbeid med lokal vilt og fiskeforvaltning. Foredrag på fagsamling for fylkesmennene. DN, Stjørdal 11. og 12. februar 1999. Dervo, B. K. 1999. Håndbok for kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann. Foredrag på konferanse om kartlegging av biologisk mangfold. DN, Stjørdal 22. og 23. mars. 1999. Dervo, B. K. 1999. Evaluering av roviltnemder og sentrale rovviltutvalg. Foredrag i det sentrale rovviltutvalget. Oslo 25. mars 1999. Dervo, B. K. 1999. Håndbok for kartlegging av biologisk mangfold i ferskvann. Fagsamling for fylkesmennene om artsforvaltning i Finnmark. DN, Vadsø 2. - 4. juni 1999. Dervo, B. K., Skurdal, J. og Hesthagen, T. 1999. Effekter av ørekytintroduksjon med avbøtende tiltak. Fagsamling for fylkesmennene om artsforvaltning i Finnmark. DN, Vadsø 2. - 4. juni 1999. Dervo, B. K. 2000. Status for driftsplanarbeidet og jegerne- og fiskernes rolle. Innlegg på tillitsmannskonferanse NJFF. Elverum. 19. februar 2000. Dervo, B. K. 2000. Kartlegging av ferskvann. Innlegg på seminar i vannforeningen. Oslo 21. februar 2000. Dervo, B. K. og Østdahl, T. 2000. Status for driftsplanarbeidet og lokal forvaltning- 1999 - 1999. Innlegg på møte i Koordineringsutvalget for driftsplanprosjektet. Trondheim 24. mai 2000. Dervo, B. K., Vittersø, J. og Pedersen, P. 2000. Holdninger til fisketurisme i Tana. Innlegg på møte i referansegruppen for Tanaprosjektet. Tana 19. juni 2000. Dervo, B. K. 2000. Håndbok i kartlegging av ferskvann. Innlegg på DN- samling for FM. Hurdal 16. august 2000. Dervo, B. K. og Lein, K. Verdiskapningsprosjektet i Mandalselva. Innlegg på fagseminar for Norges skogeierforbund. Hurdal 31. august 2000. Skurdal, J., Dervo, B. K. & Taugbøl, T: 1998. Er vassdragsreguleringer en trussel for storørret? Fiskesymposiet 1998. EnFO 281:62-74. Joar Vittersø, Børre K. Dervo and Peder Pedersen. Attitudes toward your own skills: identity management, modernization, and some other fancy concepts. Paper presented at: 2th Conference on Social and Community Psychology. Trondheim, 16. - 17. November 2000. Aas, Ø. og Dervo. B. K. 1994. Fritidsfiske i Norge. s 17 - 27. I: Sportsfiske og fiskeressursforvaltning. Seminarrapport nr 4 - 1994.

Faglige aktiviteter/oppdrag/verv

Deltagelse i offentlige utvalg: 1995: Forvaltningsplan for storørret, leder av referansegruppen. 1993 - 1995: DNs rådgivende utvalg for innlandsfiskeprogrammet. 1994 - 1995: DNs nasjonale lakseråd. 1995: Koordineringsutvalg for Naturvernåret, MD. 1994: Gyroutvalget, DN. 1993 - 1994: Sjøørretutvalget, DN. 1991: Kultiveringsutvalget, DN.

Publikasjoner: