Tema

Klima

Erik Framstad

Main scientific experience covers population and habitat ecology of small mammals in boreal forests and mountain ecosystems. Applied research and consultancy work includes studies and assessments of boreal forest ecology, protected areas, ecological effects of agriculture and forestry on species and ecosystems, environmental impact assessments of infrastructure development projects, as well as assessments, indicators and monitoring of terrestrial biodiversity.

Main administrative experience covers management of NINA's research department in Oslo over > 25 yrs, as well as coordination of terrestrial ecosystem monitoring and major research projects and programmes on boreal forests or cultural landscapes.


Vis hele profilen til Erik Framstad

Jarle Werner Bjerke

 • Klimaeffektforskning, spesielt knyttet til klimaendringer i nordområdene og ekstremvær;
 • Eksperimentelle studier, som kunnskapsleverandør for modellering av pågående og framtidige vegetasjonsendringer som følge av klimaendringer;
 • Beiteøkologi, spesielt relatert til effekter av reinbeite og gåsebeite;
 • Menneskets effekter på naturen, spesielt arealbruksendringer (f.eks. opphør av utmarksbeite, samt økt beplantning) og forurensning, samt indirekte effekter gjennom endring av klima, som nevnt i første punkt;
 • Analyser og vurderinger av biologisk mangfold;
 • Taksonomi og systematikk, da spesielt på enkelte lavslekter;
 • Miljøkonsekvensanalyser i forbindelse med planlagte naturinngrep.

Vis hele profilen til Jarle Werner Bjerke

Annika Hofgaard

Boreale og subarktiske økosystemer. Responser på endringer i klimaet. Interaksjoner mellom klima, vegetasjon og dyr. Naturlig skogsdynamikk. Tregrensedynamikk. Vegetasjonsøkologi. Biodiversitet. Permafrostforandringer.


Vis hele profilen til Annika Hofgaard

Tycho Anker-Nilssen

 • Populasjonsbiolog med ekspertise i sjøfugløkologi
 • Tidsseriestudier av sjøfuglers demografi, næringsøkologi, trofiske interaksjoner og klimarelaterte responser.
 • Nasjonal kartlegging og overvåking av sjøfuglers utbredelse og bestandsutvikling
 • Studier av sjøfuglers forflyttninger (vha. satellittsendere og loggere), morfometri og herkomst.
 • Miljøutredninger, konsekvensanalyser og sårbarhetsmodellering bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet.
 • God kompetanse mht. elektronisk databehandling og statistisk analyse.
 • Vitenskapelig veileder for en rekke hovedfagsstudenter samt noe erfaring som foreleser og sensor ved universitet.
 • Lang erfaring fra administrasjon og forskningsledelse på prosjekt-, program- og instituttnivå, og administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Røst.

Vis hele profilen til Tycho Anker-Nilssen

Odd Egil Stabbetorp

Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, population ecology, population genetics, conservation biology, species and area management, agricultural landscapes, environmental impact assessments, landscape analysis, geographic information systems (GIS).


Vis hele profilen til Odd Egil Stabbetorp

Kjell Einar Erikstad

 • Populasjonsøkologi
 • Kartlegging av sjøfugls vinterområder og dykkeadferd med dataloggere (GLS, GPS og TDR)
 • Analyser av lange tidsserier hos sjøfugl og effekter av miljøvariasjon (inklusiv forurensing).
 • Metodeutvikling for oljeindustrien-spesielt med fokus på bruk av ny teknologi for å studere romlig utbredelse av sjøfugl året rundt ved hjelp av ny loggerteknologi.
 • Konsekvensutredninger
 • Adferdsøkologi- hvordan miljøforhold påvirker beitestrategier og familieliv hos sjøfugl i hekkesesongen
 • Lang erfaring som prosjektleder for en rekke større NFR prosjekter og flaggskip prosjekter ved Fram sentret i Tromsø.
 • Veileder for mer enn 40 hovedfagsstudenter og 10 PhD studenter ved UiT og satt i en rekke komiteer for bedømmelser av hovedfagsoppgaver ved andre universitet.
 • God erfaring i forskningsadministrasjon som forskningssjef ved NINA’s avdeling i Tromsø en periode og ledelse av flere av NINA,s instituttprogram og senterprogram ved Polarmiljøsentret (nå Framsenteret) i Tromsø.

Vis hele profilen til Kjell Einar Erikstad

Martin Arne Svenning

Hoveddelen av aktiviteten er relatert til økologi og livshistorie hos resident og anandrom laksefisk, og knyttet nært opp mot forvaltning. God felterfaring, spesielt i arktiske strøk (Svalbard, Nord-Norge og Nord-Vest Russland). Forskningsaktiviteten involverer en kombinasjon av feltinnsamling, bearbeiding i laboratorium og teoretiske/statistiske analyser.
Vis hele profilen til Martin Arne Svenning

Johanna Järnegren


Vis hele profilen til Johanna Järnegren

Ingeborg Palm Helland

Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus


Vis hele profilen til Ingeborg Palm Helland

Ditte Katrine Hendrichsen

Population biology, ecological modelling, climate change, Arctic ecology, statistical modelling, trophic interactions, spatial statistics, life history, demography


Vis hele profilen til Ditte Katrine Hendrichsen

Jane Uhd Jepsen

Økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer, særlig plante-herbivor interaksjoner i nordlig bjørkeskog og skog-tundra økotonen. Blant mine hovedinteresser er studier av romlig og temporer dynamikk hos bjørkemålere samt effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer. Jeg er erfaren bruker av GIS og fjernmålingsdata i populasjons- og landskapsstudier.


Vis hele profilen til Jane Uhd Jepsen

Olve Krange

Current research is on land use conflicts in a socio-economic and socio-cultural perspective, and cultural change in rural areas.
Vis hele profilen til Olve Krange

Torkild Tveraa

Populasjonsøkologi, demografi og livshistoriestrategi. Har hatt særlig fokus på koblingen mellom næringstilgang, klima og rovdyrtap hos rein.


Vis hele profilen til Torkild Tveraa

Ketil Skogen

Has done extensive research on land use conflicts in a socio-economic and socio-cultural perspective, cultural change in rural areas, and local resource management. Adept in qualitative as well as quantitative methods. Extensive popular dissemination.


Vis hele profilen til Ketil Skogen

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, freshwater invertebrates, zooplankton, growth and respiration of zooplankton, arctic ecology, freshwater monitoring, Water Framework Directive, biological indicators, invasive species,


Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Kristin Thorsrud Teien

Kunnskap om tilstand og påvirkninger på norsk natur. Virkemidler og kunnskapssystemer for naturforvaltning. Forskningspolitikk.


Vis hele profilen til Kristin Thorsrud Teien

Marianne Evju

planteøkologi, overvåking av biologisk mangfold, naturtyper, demografi og populasjonsdynamikk, plante-beitedyrinteraksjoner


Vis hele profilen til Marianne Evju

Siri Lie Olsen

Planteøkologi, populasjonsdynamikk, samfunnsøkologi, samspill mellom arter, klimaendringer, fremmede arter, arealbruksendring, biologisk mangfold, fjell, skog, kulturlandskap


Vis hele profilen til Siri Lie Olsen

Jenni Nordén

Community ecology, ecosystem ecology, spatial ecology, fungal ecology, dispersal ecology, population dynamics, conservation biology, trait ecology, functional ecology, forest ecology, evolutionary biology, decomposer fungi, environmental DNA, climate change, land use change, forest management


Vis hele profilen til Jenni Nordén

Markus A.K. Sydenham


Vis hele profilen til Markus A.K. Sydenham

Inger Maren Rivrud


Vis hele profilen til Inger Maren Rivrud

Elisabet Forsgren

 • Dyrs atferd, reproduksjon og evolusjon
 • Risikovurdering av fremmede arter (fisk)
 • Effekter av klimaendringer og havforsuring
 • Eksperimentdesign
 • Akvarieeksperimenter og feltundersøkelser i kystnær marin miljø
 • Prosjektledelse
 • Studentveiledning og undervisning
 • Kvalitetsledelse

Vis hele profilen til Elisabet Forsgren

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: