Tema

Vassdragsreguleringer

Gunnbjørn Bremset

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk


Vis hele profilen til Gunnbjørn Bremset

Torbjørn Forseth

Salmonid ecology and management (leader of Scientific Advisory Committee for Atlantic Salmon Management in Norway), regulated rivers, life history, evolutionary biology (thermal adaptation, character displacement) and functional biodiversity, bioenergetics, climate change, environmental pollution (radioactivity, acid rain), and research administration (two years as Research Director, two years as Assisting Research Director and one year as Research Coordinator)
Vis hele profilen til Torbjørn Forseth

Ingeborg Palm Helland

Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus
Vis hele profilen til Ingeborg Palm Helland

Line Elisabeth Sundt-Hansen

Ecology of growth enhanced salmonids, costs of fast growth, transgenic salmon.
Vis hele profilen til Line Elisabeth Sundt-Hansen

Stein Ivar Johnsen

Aquatic ecology (crayfish biology and management, fish biology and management, human impact on aquatic systems)
Vis hele profilen til Stein Ivar Johnsen

Audun Ruud

  • Politikk og styring knyttet til produksjon, overføring og bruk av fornybar energi.
  • Samfunnsaksept og deltakelse
  • Miljøledelse i næringslivet
  • Miljø- og klimapolitikk og praksis

Vis hele profilen til Audun Ruud

Eli Kvingedal

  • Evolusjonsøkologi
  • Populasjonsøkologi
  • Laks og ørrets biologi

Vis hele profilen til Eli Kvingedal

Jon Museth

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske


Vis hele profilen til Jon Museth

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: