Tema

Kontakt

Biomangfoldkonvensjonen

Jiska Joanneke Van Dijk

 • Completed Teachers training (pedagogic & didactic) - Environmental Education: June 2015
 • Working in the field of Human behaviour and sustainability
 • Working in the field of Ecosystem Services and valuation
 • Participatory prosesses
 • Otter expert - Norwegian representative IUCN-Otters SSG
 • Over 10 years of experience in wolverine, high alpine ecology, otter & mink: extensive field work and working in remote areas, data analyses and writing scientific papers, as well as dissemination of salient results.
 • Over 10 years of experience in bear biology, species and nature conservation: coordination of scientific research and international projects, dissemination and encouragement of conservation-related topics.
 • Experience in project coordination, teamwork and supervising students.
 • Knowledge of Geographical Information Systems, image and web-site editors, and multi-software packages.
 • Experience in communicating research results to interested parties (science-policy meetings, seminars, workshops, and writing information letters).

Vis hele profilen til Jiska Joanneke Van Dijk

Signe Nybø

 

 • Prosjektledelse
 • Økosystemtjenester
 • Naturindeks for Norge www.naturindeks.no
 • Radioøkologi
 • Miljødesign fornybar energi (vind og nett)
 • Restaurering av natur

Vis hele profilen til Signe Nybø

Erik Framstad

Viktigste vitenskapelige erfaringer dekker bestands- og habitatøkologi hos smågnagere i boreale skoger og fjelløkosystemer. Anvendt forskning, oppdrag og konsulentvirksomhet omfatter studier i og utredninger om boreal skogøkologi, verneområder, økologiske effekter av jordbruk og skogbruk på arter og økosystemer, konsekvensutredninger av infrastrukturutbygging, utvikling av indikatorer for biologisk mangfold, og overvåking av terrestrisk biologisk mangfold.

Viktigste administrative erfaring omfatter ledelse av NINAs forskningsavdeling i Oslo, samt koordinering av terrestrisk økologisk overvåkning og større forskningsprosjekter og programmer knyttet til skog eller kulturlandskap.


Vis hele profilen til Erik Framstad

Odd Terje Sandlund

Forskningserfaring nnen akvatisk økologi, vassdragsøkologi, fiskeøkologi og forvaltning av fiskebestander i ferskvann. Multidisiplinær forskning omkring forvaltning av naturressurser, vassdrag og nedbørfelt og biomangfold. Deltakelse i nasjonal og internasjonal oppfølging av Biomangfoldkonvensjonen. Rådgivning overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter og organisasjoner mht vassdragsressurser og fisk. Erfaring fra bistandssamarbeid innen forskning, miljøkonsekvensanalyser, prosjektvurdering og -evaluering innen naturressurser og biomangfold.
Vis hele profilen til Odd Terje Sandlund