Tema

Rødlistearter

John Atle Kålås


Vis hele profilen til John Atle Kålås

Sandra Charlotte Helene Åström


Vis hele profilen til Sandra Charlotte Helene Åström

Trygve H. Hesthagen

My profession is in freshwater biology, mainly in fish research. I have major experience in planning different biological projects concerning fish stock assessment, conducting field work in rivers and lakes, and writing reports and scientific papers
Vis hele profilen til Trygve H. Hesthagen

Bjørn Mejdell Larsen

Jeg har i de siste 20 årene hatt hovedarbeidsområde innenfor prosjektene ”Effektkontroll av kalking i lakseførende vassdrag”, ”Biologisk overvåking av sur nedbør”, ”Reetableringsprosjektet” og ”Tålegrenser ørret”. I forbindelse med effektkontrollen av kalking har jeg vært prosjektleder for 13-15 lakseførende elver i Agder og Rogaland i de siste årene med ansvaret for planlegging, gjennomføring og rapportering av fiskeundersøkelsene. I tillegg har jeg vært koordinator for fem av vassdragene i Rogaland. Siden 1995 har jeg i tillegg arbeidet med undersøkelser på utbredelse, kunnskapsstatus og biologi til de store ferskvannsmuslingene i Norge. Jeg er i dag ansvarlig for det nasjonale overvåkingsprogrammet for elvemusling i Norge, og har levert faglig innspill til handlingsplanen for elvemusling. Jeg er dessuten ansvarlig for undersøkelser i forbindelse med effektkontrollen av kalking på elvemusling i Ogna. Jeg har tidligere arbeidet mye både med innlandsfisk og anadrome fiskearter i regulerte vassdrag, og har også kompetanse på aldersbestemmelse av fisk og artsbestemmelse av bunndyr og plankton.
Vis hele profilen til Bjørn Mejdell Larsen

Marianne Evju

planteøkologi, overvåking av biologisk mangfold, naturtyper, demografi og populasjonsdynamikk, plante-beitedyrinteraksjoner


Vis hele profilen til Marianne Evju

Anders Endrestøl


Vis hele profilen til Anders Endrestøl

Harald Bratli


Vis hele profilen til Harald Bratli

Kristine Bakke Westergaard

Arktisk-alpin og boreal botanikk, biosystematikk, plantegeografi, bevaringsgenetikk, genomikk, landskapsgenetikk, vegetasjonsøkologi, floristikk.


Vis hele profilen til Kristine Bakke Westergaard

Björn Nordén


Vis hele profilen til Björn Nordén

Egil Bendiksen

Botanikk, mykologi, skogøkologi, miljøgradienter i skog, arts-og arealforvaltning, truete og sårbare arter.
Vis hele profilen til Egil Bendiksen

Bjørn Walseng

Senior Technician Field of work: Freshwater ecology, freshwater invertebrates (especially crustaceans), biodiversity, conservation plans, pollution ecology, environmental monitoring, enviromental impact assessments.
Vis hele profilen til Bjørn Walseng

Odd Egil Stabbetorp

Research Ecologist Field of work: Vegetation ecology, botany, population ecology, population genetics, conservation biology, species and area management, agricultural landscapes, environmental impact assessments, landscape analysis, geographic information systems (GIS).
Vis hele profilen til Odd Egil Stabbetorp

Anders Often

Botany, conservation biology, species and area management, vascular plants, agricultural landscapes.
Vis hele profilen til Anders Often

Tor Erik Brandrud

Mycology (Taxonomy and Ecology of Mycorrhizal Fungi), Ecology of Aquatic macrophytes (Higer Plants and Mosses, including Aquatic Weeds; Effect Studies and Management), Vegetation ecology, Acidification Research, Nature conservancy and management (freshwater and terrestrial anvironments), Biodiversity
Vis hele profilen til Tor Erik Brandrud

Anne Sverdrup-Thygeson

Bevaringsbiologi, landskapsøkologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, skogsertifisering, romlig fordeling og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, vedlevende arters økologi, entomologi, GIS.
Vis hele profilen til Anne Sverdrup-Thygeson

Inga Elise Bruteig

  • Epifyttisk lav
  • Miljøovervaking

Vis hele profilen til Inga Elise Bruteig

Ola Håvard Diserud

Anvendt statistisk modellering, multivariat analyse, interaksjoner mellom havbruk og vill laksefisk, biologisk mangfold, populasjon og samfunnsdynamikk.


Vis hele profilen til Ola Håvard Diserud

Stein Ivar Johnsen

Aquatic ecology (crayfish biology and management, fish biology and management, human impact on aquatic systems)
Vis hele profilen til Stein Ivar Johnsen

Geir Helge Systad

  • Adfers- og populasjonsøkolog med fokus på sjøfugl
  • Utbredelse og populasjonsøkologi , kystøkologi
  • Nordlige økosystemer, adaptiv forvaltning; miljørisiko og konskevensanalyser, sårbarhetsanalyser.
  • Geografiske analyser og presentasjoner (GIS).
  • Fjernanalyser ved hjelp av radio-, gls- og satellittsendere/mottakere, analyse av satellitbilder.
  • Administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Hjelmsøya

Vis hele profilen til Geir Helge Systad

Jon Hamner Magerøy

Jeg har stor erfaring med forskning på og overvåking av ferskvannsmuslinger i Norge, Canada og USA. I forbindelse med dette arbeidet har jeg også jobbet med bekreftede og potensielle vertsfisk for larvene til disse muslingene. Dermed har jeg fått erfaring med diverse arter ferskvannsfisk, både gjennom eksperimenter og feltarbeid. I tillegg til å jobbe med parasitt-vertsinteraksjoner mellom muslinglarver og fisk, har jeg også jobbet med evolusjonære teorier som gjelder parasitter som kastrerer deres verter. Spesifikt jobbet jeg med en bakterie som kastrerer vannlopper (daphnier).


Vis hele profilen til Jon Hamner Magerøy

Jenni Nordén

Community ecology, spatial ecology, fungal ecology, dispersal ecology, population dynamics, species interactions, species traits, environmental DNA, decomposer fungi, conservation biology, forest ecology


Vis hele profilen til Jenni Nordén

Thomas Correll Jensen

Freshwater ecology, zooplankton, growth and respiration of zooplankton
Vis hele profilen til Thomas Correll Jensen

Jørgen Rosvold


Vis hele profilen til Jørgen Rosvold

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: