Tema

Innlandsfisk

Trygve H. Hesthagen

My profession is in freshwater biology, mainly in fish research. I have major experience in planning different biological projects concerning fish stock assessment, conducting field work in rivers and lakes, and writing reports and scientific papers
Vis hele profilen til Trygve H. Hesthagen

Jon Museth

Innlandsfisk, flerartssamfunn, konsekvensutredninger, kraftubygging i elver, avbøtende tiltak i regulerte elver, økologisk konnektivitet, økologiske og samfunnsmessige konsekvenser av flom og flomtiltak, fremmede arter, regulering av fiske


Vis hele profilen til Jon Museth

Stein Ivar Johnsen

Aquatic ecology (crayfish biology and management, fish biology and management, human impact on aquatic systems)
Vis hele profilen til Stein Ivar Johnsen

Kristian Pettersen

Drift av klekkeri, sette- og stamfiskanlegg
Feltarbeid,
Prøvetagning
Merking og registrering av fisk i felt og laboratorie.
Vannmiljø
Sekretærarbeid


Vis hele profilen til Kristian Pettersen

Randi J. Saksgård


Vis hele profilen til Randi J. Saksgård

Ola Ugedal

Aquatic radioecology, population ecology, life history, ecological modelling, fisheries management.
Vis hele profilen til Ola Ugedal

Knut Aanestad Bergesen

Vært ansatt ved NINA Forskningsstasjon, Ims, siden 1995. Kompetanse innen: fiskeregisteringer, artsbestemmelse av fisk, kjønnsbestemmelse av fisk, settefisk/stamfiskproduksjon, kultivering, vannprøvetakning, ansvar for organisering og gjennomføring av forsøk og feltarbeid, ansvarshavende for dyreforsøk, utarbeiding av dyreforsøkssøknader, bearbeiding og rapportering av fiskedata. HMS og IKT, personalledelse, prosjektledelse, rapportering og statistikk, økonomi og budsjettering.
Vis hele profilen til Knut Aanestad Bergesen

Ingeborg Palm Helland

Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus
Vis hele profilen til Ingeborg Palm Helland

Antti Eloranta

Forskningerfaring innen akvatisk økologi, spesielt for fish og næringsnett i subarktiske innsjøer og økologiske konsekvenser av vannkraft i magasiner. Erfaring i å samle og analysere data for analyse av stabile isotoper. 
Vis hele profilen til Antti Eloranta

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: