Tema

Verneområder

Nina Elisabeth Eide


Vis hele profilen til Nina Elisabeth Eide

Dagmar Hagen

Restaureringsøkologi, effekter av ferdsel og tekniske naturinngrep, forebygging av naturinngrep, naturovervåking, planlegging, forvaltningsmetodikk, planteøkologi.


Vis hele profilen til Dagmar Hagen

Erik Framstad

Viktigste vitenskapelige erfaringer dekker bestands- og habitatøkologi hos smågnagere i boreale skoger og fjelløkosystemer. Anvendt forskning, oppdrag og konsulentvirksomhet omfatter studier i og utredninger om boreal skogøkologi, verneområder, økologiske effekter av jordbruk og skogbruk på arter og økosystemer, konsekvensutredninger av infrastrukturutbygging, utvikling av indikatorer for biologisk mangfold, og overvåking av terrestrisk biologisk mangfold.

Viktigste administrative erfaring omfatter ledelse av NINAs forskningsavdeling i Oslo, samt koordinering av terrestrisk økologisk overvåkning og større forskningsprosjekter og programmer knyttet til skog eller kulturlandskap.


Vis hele profilen til Erik Framstad

Odd Inge Vistad

Studies of environmental perception. Recreational impacts, monitoring, carrying capacity, limits of acceptable change. Establishment and management of national parks. Outdoor recreation. Resource based tourism. Environmental Impact Assessment, and Evaluation. Access rights. Integrated resource management. Studies of local communities and local participation in planning processes. Studies of cultural landscapes and heritage.
Vis hele profilen til Odd Inge Vistad

Geir Helge Systad

  • Adfers- og populasjonsøkolog med fokus på sjøfugl
  • Utbredelse og populasjonsøkologi , kystøkologi
  • Nordlige økosystemer, adaptiv forvaltning; miljørisiko og konskevensanalyser, sårbarhetsanalyser.
  • Geografiske analyser og presentasjoner (GIS).
  • Fjernanalyser ved hjelp av radio-, gls- og satellittsendere/mottakere, analyse av satellitbilder.
  • Administrativ leder av NINAs forskningsstasjon på Hjelmsøya

Vis hele profilen til Geir Helge Systad

Vegard Gundersen


Vis hele profilen til Vegard Gundersen

Kjetil Hindar


Vis hele profilen til Kjetil Hindar

Tor Erik Brandrud

Mycology (Taxonomy and Ecology of Mycorrhizal Fungi), Ecology of Aquatic macrophytes (Higer Plants and Mosses, including Aquatic Weeds; Effect Studies and Management), Vegetation ecology, Acidification Research, Nature conservancy and management (freshwater and terrestrial anvironments), Biodiversity
Vis hele profilen til Tor Erik Brandrud

Egil Bendiksen

Botanikk, mykologi, skogøkologi, miljøgradienter i skog, arts-og arealforvaltning, truete og sårbare arter.
Vis hele profilen til Egil Bendiksen

Marianne Evju

planteøkologi, overvåking av biologisk mangfold, naturtyper, demografi og populasjonsdynamikk, plante-beitedyrinteraksjoner


Vis hele profilen til Marianne Evju

Siri Lie Olsen


Vis hele profilen til Siri Lie Olsen

Bente Rønning


Vis hele profilen til Bente Rønning