Miljødata

Miljødata

Blant NINAs hovedaktiviteter inngår innsamling, bearbeiding, prosessering og presentasjon av miljødata fra våre prosjekter. NINA benytter en åpen datapolitikk, noe som betyr at vi tilstreber å tilgjengeliggjøre mest mulig av våre data for å sikre størst mulig samfunnsnytte av dataene. 

I 2019 etablerte NINA, NTNU, NIVA, UiB, UiO, Artsdatabanken, NMBU, NIBIO og GBIF-Norway nettverket Living Norway Ecological Data Network for å fremme FAIR forvaltning av økologiske data fra norske forskningsinstitusjoner. Nettverket skal jobbe for økt datamobilisering, bruk og videreutvikling av e-infrastruktur i samarbeid med globale aktører, bidra internasjonalt til videreutvikling av datastandarder innenfor feltet, samt bidra til utdanning og opplæring av studenter og forskere.

Du kan laste ned åpne data fra NINA via Living Norway Data Portal eller via GBIF

For å gjøre forskningen transparent og etterprøvbar er det ofte ikke nok å tilgjengeliggjøre forskningsdataene, men også programvare og kildekode som er brukt til å produsere forskningsresultatet. NINA støtter utvikling og publisering av åpen kildekode-programvare, og deler script og kode offentlig på github.com/ninanor.

Vis datasett i kart

 

Data og kartressurser

Dyreposisjoner

Dyreposisjoner

Webressurs Kart

Følg elg, villrein og gaupe på sin vandring ved hjelp av GPS og SMS!

gytebestander av laks og sjøørret

gytebestander av laks og sjøørret

Webressurs Data Overvåking Kart

Resultater fra den årlige gytebestandsovervåkingen publisert i en elektronisk kartløsning

Humle- og dagsommerfugl-overvåking

Humle- og dagsommerfugl-overvåking

Overvåking Kart

Oversikt over funndata fra overvåking av humler og dagsommerfugler i Norge fra 2009

Hønsefuglportalen

Hønsefuglportalen

Webressurs Overvåking

Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl.

Lakseinnsig

Lakseinnsig

Webressurs Overvåking

Se figurer for lakseinnsig i Trondheimsfjorden og Namsen. Tallene baserer seg på kilenotfiske ved innløpet til fjordene årlig i perioden mai til september.

Living Norway Ecological Data Network

Living Norway Ecological Data Network

Webressurs

Hovedformålet med Living Norway er å tilgjengeliggjøre data fra feltbasert økologisk forskning og overvåking

Living Norway Data Portal

Living Norway Data Portal

Data

Last ned åpne og standardiserte økologiske data

Norsk hekkefuglovervåking

Norsk hekkefuglovervåking

Webressurs Overvåking

Det nasjonale nettverket for overvåking av terrestriske hekkefugler

Reinbase.no

Reinbase.no

Webressurs

Reinbasen samler og gir deg bedre tilgang til data fra den norske reindriften og hvordan den påvirkes av klima og rovdyr.

SEAPOP

SEAPOP

Webressurs

Overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler

Slik står det til i din sjøørretelv

Slik står det til i din sjøørretelv

Webressurs Kart Overvåking

Sjekk status for sjøørretbestandene i ulike vassdrag ikartløsningen fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Status for norske laksbestander

Status for norske laksbestander

Webressurs Kart Overvåking

Sjekk status for laksebestandene i ulike vassdrag i  kartløsningen fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Viltkamera

Viltkamera

Webressurs Kart Maskinlæring

Viltkamerabilder fra NINA. Se bilder og video fra gaupe og andre arter som er fotografert ved hjelp av viltkamera.

URBAN-EEA

URBAN-EEA

Kart

Kartkatalog fra prosjektet URBAN-EEA om bymiljø og økosystemtjenester.

The Sound of Norway

The Sound of Norway

Data Overvåking Maskinlæring

National-scale real-time biodiversity monitoring

CarbonViewer

CarbonViewer

Data Kart

CarbonViewer er en R Shiny-applikasjon som beregner og visualiserer karbonmengde i torvlaget for et gitt areal av myr-naturtyper.

Artskart (Artsdatabanken)

Artskart (Artsdatabanken)

Data Kart

NINA leverer et antall datasett til Artsdatabanken sin Artskart-tjeneste. Her kan du søke på arter, vise i kart og også laste ned data.

Kartkatalogen Geonorge

Kartkatalogen Geonorge

Data Kart

NINA-data i Geonorge sin kartkatalog

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: