Lakseinnsig til Trondheimsfjorden 2021

Fått laks med radiosender? 

NINA merker laks med radio- og Carlin-merker i ytre deler av Trondheimsfjorden. Dersom du får og avliver en laks med radiosender er det viktig at radiosenderen umiddelbart sendes til:
NINA, Merkesentralen
PB 3727 Leangen
7445 Trondheim
Radiomerkene vil kunne brukes til å merke en ny laks. Les mer om rapportering av merket laks her.  

Overvåker innsiget av laks til Trondheimsfjorden.

Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Trondheimsfjorden utvikler seg i perioden 1. mai til 15. september 2021, og oppdateres hver sjette dag. Statistikken baserer seg på fangster i to enkle kilenøter ved innløpet til fjorden. All laks som blir fanget merkes og slippes levende ut.

Klassifisering

Klassifisering til villaks eller oppdrettslaks er basert på ytre kjennetegn og vil bli verifisert ved skjellanalyser. 

Smålaks: totallengde mindre enn 66 cm
Mellomlaks: 66-88 cm
Storlaks: større enn 88 cm

 

Historiske resultater: Figurene viser summen av alle laksenotfangster i 2013-2016 (kumulativt).

Laks i Trondheimsfjorden 

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvor mye og når villaks og rømt oppdrettslaks vandrer inn Trondheimsfjorden og opp i elvene. I tillegg studeres atferden til oppdrettslaks og villaks i elva i forhold til ulike miljøfaktorer, samt om fisken vandrer mellom elver.  

Vill og rømt laks fanges i kilenøter ytterst i fjorden og merkes med radiosendere eller Lea-merker. Vandringsmønsteret undersøkes med stasjonære radiologgere i elvene og manuell peiling, samt gjenfangster av merket fisk. Studiet gjør oss i stand til å beregne mengden laks som vandrer opp i elvene, beskatningsrate i sjø og elv og forskjeller i adferd til vill- og oppdrettslaks. Dette er viktig for å vurdere om bestandene er bærekraftige.