SEAPOP - overvåking og kartlegging

SEAPOP: Om sjøfugl - for et rikere hav

SEAPOP kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge for å fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap for en bedre forvaltning av de marine miljøene. 

Seapop

10 år med SEAPOP

I 2015 markerte SEAPOP ti års aktivitet, og benyttet samtidig anledningen til å oppsummere situasjonen for norske sjøfugler og status for programmet. 

Til tross for at krykkja er i ferd med å forsvinne mange steder på norskekysten, lunden på Røst har ikke fått fram unger siden 2006 er ikke historien om SEAPOP bare en dyster beretning om et stadig svartere hav og sjøfugler i krise. Det er like mye en fortelling om den iherdige innsatsen som legges ned for å avdekke årsakene bak, og om hvordan vi kan forsøke å snu denne trenden. Og Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker i NINA og nasjonal koordinator for programmet, er ikke i tvil.

– Sammenlikner vi kunnskapsstatus før SEAPOP med dagens situasjon ser vi hvor mye programmet har utrettet i løpet av de ti første årene.

Felles innsats for felles kunnskap

Om lag en fjerdedel av alle hekkende sjøfugl i Europa hekker i våre områder. Norge har dermed et særlig internasjonalt forvaltningsansvar.

SEAPOP er et nasjonalt program som styrker og samordner oppbyggingen av kunnskap om sjøfugl i norske farvann. Programmet ble formelt opprettet i 2005, og er et unikt spleiselag mellom offentlig forvaltning, industri og forskning med et felles mål om å bygge kunnskap om sjøfugl og de marine miljøene. Slik kunnskap er en forutsetning for å kunne identifisere og iverksette forebyggende og avbøtende tiltak, og nøkkelen til en forsvarlig forvaltning.

– SEAPOP har kommet godt i gang, men vi har langsiktige mål, poengterer Anker-Nilssen. Situasjonen for norske sjøfugler har aldri sett dystrere ut enn den gjør i dag. SEAPOP har dermed et stort ansvar som kunnskapsleverandør og formidler.

Tradisjonelle aktiviteter og ny teknologi

Kartlegging og overvåking av sjøfuglbestandene har fra starten av vært blant de viktigste temaene. Resultater herfra brukes blant annet til å utarbeide forvaltningsplaner for havområdene, miljørisikoanalyser og konsekvensutredninger for oljeutvinning.

Men SEAPOP rommer også en rekke andre forskningsaktiviteter, der målgruppenes kunnskapsbehov står sentralt.

– I dag vet vi for eksempel lite om hvor sjøfuglene oppholder seg utenom hekkesesongen. SEATRACK representerer en helt ny tilnærming til kunnskapsinnhenting om dette, sier Anker-Nilssen.

I SEATRACK-prosjektet skal 10.000 sjøfugler merkes med lysloggere som lar forskerne spore fuglenes trekkruter utenom hekkesesongen. Lysloggerne lagrer løpende data om variasjon i lyset der fuglene oppholder seg. Dermed kan forskerne beregne posisjoner og trekkrute.

Kontakt: Tycho Anker-Nilssen

 

 

 

 

 

SEAPOP

www.seapop.no

Kontakt: 
Tycho Anker-Nilssen - seniorforsker i NINA og nasjonal koordinator for SEAPOP

SEAPOP Innlogging

Overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler.

Overvåkingsområder

''