Opptak og lagring av karbon

Foto: Magni Olsen Kyrkjeeide / NINA

Opptak og lagring av karbon

Å ta vare på økosystemene er svært viktig for lagring og opptak av karbon. NINA-forskere forsker på karbonopptak og karbonlagring i norske økosystemer, og på hvordan forvaltningspraksis påvirker hvor mye karbon som bindes og slippes ut. 

Fysiske inngrep i økosystemer forårsaker betydelige karbonutslipp. En stor del av Norges arealer er ikke tatt med i karbonregnskapet, selv om forvaltning og bruksendring har stor betydning for karbonopptak og -utslipp fra disse områdene. Ikke-forvaltede og tilsynelatende uproduktive økosystemer, som alpine naturtyper og våtmarker, har en betydelig evne til å binde og lagre karbon. NINA forsker også på naturbaserte løsninger og «naturlige klimatiltak», som bevaring og restaurering av natur samt bedre forvaltningspraksis, kan øke karbonlagring og redusere utslipp i økosystemer. Slike løsninger er i tråd med forslag til tiltak i de siste rapportene fra FNs klimapanel (IPCC) og Naturpanelet (IPBES). Restaurering av økosystemer som myr og skog kan være et kinderegg i form av økt opptak av karbon, reduserte utslipp og positive effekter på naturmangfold og økosystemtjenester. Sistnevnte inkluderer også naturgoder som demper effektene av klimaendringer.

VI JOBBER MED OPPTAK OG LAGRING AV KARBON

Publikasjoner

Søk etter NINA-publikasjoner i Oria

I søkeboksen over kan du søke etter NINA-rapporter, faktarapporter, årsmeldinger, oppdragsmeldinger og en rekke andre NINA-publikasjoner. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: