Avlsprogrammet for fjellrev

Fjellrevvalper på Sæterfjellet avlsstasjon. Foto: Arild Landa / NINA

Avlsprogrammet for fjellrev

Det norske avlsprogrammet for fjellrev har utviklet metoder for avl i fangenskap og utsetting av fjellrevvalper. Resultatene de siste årene gir all grunn til optimisme.

Sæterfjellet avlsstasjon på Oppdal ble oppført høsten 2005 som et ledd i avlsprogrammet for fjellrev. Fjellrevvalper herfra blir satt ut i naturen i områder der fjellreven har forsvunnet eller er fåtallig.

Her bor avlsparene i hver sin innhegning som er på størrelse med en halv fotballbane. Hvert hegn har to kunstige hi og flere steinurer som gir skjul og klatremuligheter. Revene fores med våtfôr som benyttes i farmrevindustrien, tørrfôr av typen som benyttes til hunder og i tillegg fallvilt av hjortevilt. Stasjonen har kapasitet til å huse åtte fjellrevpar. 

Hvert år produseres 40–60 valper for utsetting, noe som gir et betydelig bidrag til den ville fjellrevbestanden. Avlsprogrammet fungerer også som en buffer mot tap av genetisk variasjon. Avlsparene er hentet som valper fra alle restbestandene av fjellrev, og gjenspeiler hele den genetiske variasjonen hos fjellrev i Skandinavia. Planmessig utsetting vil derfor også bidra til å øke genetisk utveksling og motvirke genetisk isolasjon.  

Hver høst og vinter settes det ut valper i områder der fjellreven enten er utdødd eller fåtallig. Valpene utrustes med et kunstig hi og fôringsautomater som de kjenner godt fra stasjonen. Valpenes videre skjebne følges ved hjelp av chiplesere, DNA fra ekskrementer og automatiske kamera ved fôrautomatene. 

De siste års resultater gir all grunn til optimisme for fjellrevens fremtid.

Hver høst og vinter settes det ut valper i områder der fjellreven enten er utdødd eller fåtallig. Slike foringsautomater sikrer at fjellrevene får nok mat. Foto © Arild Landa/NINA. Hver høst og vinter settes det ut valper i områder der fjellreven enten er utdødd eller fåtallig. Slike foringsautomater sikrer at fjellrevene får nok mat. Foto © Arild Landa/NINA.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: