Aktivitet 18

Aktivitet 18: Snøskulpturer

Tema: Lage skulpturer i snø av fjellrev og andre dyrearter som er knytta til fjellrevens økosystem.

""
Illustrasjon Inger Lise Belsvik   

Varighet: ca. 60 minutter, avhengig av samspillet mellom elevene i gruppa.

Tidsperiode: Aktiviteten gjøres ute om vinteren når det er kram snø som er lett å forme. Alternativt hvis det er lite snø eller veldig kald snø som ikke lar seg forme - frys melkekartonger med vann som brukes til å lage isskulpturer. Aktiviteten krever da forarbeid i form av innsamling av melkekartonger og elevene må på forhånd beregne hvor mange kartonger de trenger til å lage dyrearten sin. Melkekartongene fylles med vann og fryses ute over natten.

Utstyr:

  • Meterstokk eller målebånd, en til hver gruppe.
  • Plakater av dyr til å skrive ut og laminere - A4 ark med bilde og
  • tekst som beskriver 10 ulike arter.
  • Eventuelt melkekartonger til å fryse isblokker dersom det er lite snø

Gjennomføring:

1. Lærer viser og forklarer leken. Klassen deles i grupper på tre og tre elever.

2. Hver gruppe velger eller trekker 1 dyreart de skal lage snøskulptur av i naturlig størrelse, for eksempel fjellrev, lemen, reinsdyr, rødrev, jerv, ørn osv. Bruk dyreplakatene for å finne ut størrelsen på dyrearten.

3. Når gruppene er ferdige med skulpturen sin, skal de presentere sin dyreart og hvilken forbindelse arten har i et næringsnett eller økosystem.

Læringsmål: 

Eleven skal forme skulpturer i snø av fjellrev og andre dyrearter i naturlig størrelse. Gjennom formingsprosessen, danner eleven seg et bilde av dyreartens form og størrelse. Konkretisering av lengde og masse.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Matematikk

• gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler, samtale om resultata og vurdere om de er rimelige

Naturfag

• samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante og dyrearter

Kroppsøving

• leike og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordra