Klippeblåvinge

Kartlegging og overvåking av klippeblåvinge

Klippeblåvinge (Scolitantides orion) er en av våre sjeldneste og mest truede dagsommerfugler.

NINA har siden 2008 fulgt populasjonen av klippeblåvinge ved å telle egg av arten på smørbukk (Hylotelephium maximum), som er vertsplante for larvene. 

Tidligere fantes arten på et tjuetalls lokaliteter langs kysten fra Halden til Arendal. Til tross for stor søkeinnsats på historiske lokaliteter er den ikke funnet i andre kommuner enn Halden etter 2012.

Klippeblåvinge er en dagsommerfugl i familien glansvinger (Lycaenidae). I Norge har vi 16 arter blåvinger, iøynefallende og vakre sommerfugler som mange kjenner. For å skille blåvingene fra hverandre må man studere vingeundersidene som er lyse og med ulike artspesifikke mønstre. 

Klippeblåvinge er knyttet til varme, kystnære områder hvor vi finner både smørbukk og nektarplanter for de voksne individene. Klippeblåvinge kan fly allerede fra slutten av april og ut i juni. Og fra juni kan man se larver som spiser på smørbukk. På høsten forpupper sommerfuglen seg og den overvintrer som puppe. 

Som mange andre blåvinger har også klippeblåvinge et nært forhold til maur. Maurene beskytter larven mot rovdyr og parasitter i bytte mot et sekret som larven skiller ut fra bakkroppen. 

Prioritert art 

Et faglig grunnlagt for en handlingsplan for klippeblåvinge ble publisert i 2010, og arten ble ved egen forskrift av 20. mai 2011 vedtatt som prioritert art med hjemmel i naturmangfoldloven. Klippeblåvinge er vurdert som kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter 2015, noe som skyldes at utbredelsen til arten har blitt kraftig redusert. Klippeblåvinge er også vurdert som sterkt truet også både i Sverige og Finland.

Klippeblåvinge (Scolitantides orion) legger eggene sine på vertsplanten smørbukk (Hylotelephium maximum). Larvene klekker etter noen uker og beiter på planten frem til de forpupper seg utpå sommeren og overvinterer. Foto: Anders Endrestøl / NINA. 

Både larven til klippeblåvinge og mauren drar nytte av samarbeidet. Foto: Anders Endrestøl / NINA. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: