Overvåking av insekter

Nasjonal overvåking av insekter i Norge

Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer, og hvis bestandene går kraftig ned vil det påvirke både naturen og det menneskelige samfunnet betydelig. Derfor trenger vi mer kunnskap om hva som skjer med insektene.


Et knippe av insektene Norsk institutt for naturforskning anbefaler å overvåke. Illustrasjon: Arnstein Staverløkk, NINA

Insekter er føde for andre dyr, jegere, parasitter, nedbrytere og pollinatorer. Det er vanskelig å forutse hvilke konsekvenser store reduksjoner av insekter vil få, men potensielt er det katastrofalt. Flere rapporter beskriver at bestandene av insekter går ned verden over, men vi vet lite om hvordan situasjonen har endret seg over tid i Norge.

Derfor er det viktig med en god nasjonal overvåking for å få konkrete kunnskaper om hva som skjer med insektene. NINA har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet et program for systematisk overvåking av insekter generelt i landet, med mål om å kartlegge og følge med på situasjonen for insektene i Norge.

Trinnvis oppskalering

Flere faktorer innenfor et så omfattende prosjekt er vanskelige å vurdere uten å prøve dem ut praktisk. Et første pilotprosjekt i 2019 testet ut metodikk, og forskerne leverte forslag til et arealrepresentativt nettverk av stasjoner og metodikk for overvåking av status, trender og årsakssammenhenger ved endringer i bestanden av insekter. I 2020 gikk så starten for en planlagt, langsiktig tidsserie for insektforekomster i landet.

Designet innebærer å måle tilstanden i totalt 50 lokaliteter i hver økosystemtype i hver region, jevnt fordelt over et omløp på fem år. På den måten vil vi oppnå et komplett omløp med to besøk i hver lokalitet i løpet av ti år. Det gir grunnlag for å registrere naturlig variasjon i et område, samtidig som eventuelle forandringer trolig vil være store nok til å kunne måles.

Overvåkingsprogrammet startet på Østlandet i økosystemtypene skog og semi-naturlig mark. I 2021 ble programmet utvidet til semi-naturlig mark i Trøndelag, og i 2022 er det planlagt en oppskalering til semi-naturlig mark på Sørlandet. Etter hvert er ambisjonen å dekke hele landet.

Telle individer og måle biomasse

Den største utfordringen ved overvåking av insekter er behandlingen av de innsamlede prøvene, der en enkelt prøve kan inneholde flere tusen arter og mangedobbelt antall individer. DNA-metastrekkoding gir store besparelser sammenlignet med en manuell sortering og telling, og det er i praksis den eneste mulige tilnærmingen med så store prøvemengder som dette programmet produserer.

DNA-metastrekkoding gjør det mulig å analysere væsken som insektene er samlet i og analysere for hver arts DNA (arvestoff), i motsetning til å ta DNA fra ett og ett individ. Dermed kan man spare de innsamlete insektene og gå tilbake til enkelte funn for manuell verifisering. Her er prosjektet avhengig taksonomisk ekspertise, som er særlig kjent med enkelte familier eller slekt.

Identifiseringen av de meta-strekkodete artene er avhengig av gode referansebibliotek med DNA, slik at rett navn kan kobles til rett DNA-kopi. Her mangler vi fortsatt strekkoder for mange norske arter, særlig tovinger og veps, men situasjonen vil trinnvis forbedres etter hvert som bibliotekene bygges ut og enkeltfeil rettes.

Etter bare to år har programmet samlet inn mer enn 16 000 arter insekter, noe som kan sammenlignes med antallet arter tidligere kjent fra Norge på ca. 19 500 arter. Programmet vil dermed gi verdifull kunnskap om vanlige og uvanlige arters utbredelse og trender, inkludert både rødlistede og fremmede arter. I tillegg gir programmet for første gang informasjon om genetisk innen-artsvariasjon (ulike individer som tilhører samme art). Det kan benyttes for å identifisere særskilt verdifulle populasjoner, vurdere tap av biologisk mangfold, samt oppdage invasjon av fremmede genotyper.

Prosjektinfo

Prosjekttittel: Nasjonal overvåking av insekter i Norge

Tidsplan: 2020-

Finansiering: Miljødirektoratet

Kontakt

Prosjektleder: Jens Åström

Publikasjoner

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: