Gytefisktellinger

Overvåkingen av gytebestandstørrelser av laks og sjøørret gjennomføres hovedsakelig ved drivtellinger i de ulike vassdragene. Foto: Vegard P. Sollien

Overvåker gytebestander av laks og sjøørret

NINA og NORCE leder det nasjonale programmet for overvåking av gytebestandene i Norge som årlig kartlegger gyteklar laksefisk i vassdrag over hele landet.

Gytefisktelling er et viktig verktøy for å overvåke laksebestandene i norske elver. Data fra bestandsovervåkning av laks og sjøørret i elver bidrar i stor grad til kunnskap om norske laks- og sjøørretbestander, og er vesentlig for å kunne opprettholde en kunnskapsbasert forvaltning av de ulike bestandene.

Bestandsovervåkingen har tradisjonelt vært fordelt på flere institusjoner som hver for seg har rapportert sine resultater til Miljødirektoratet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). I 2019 ble det opprettet et nasjonalt program for overvåking av gytebestander av laks og sjøørret på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Overvåkingsprogrammet skal levere kvalitetssikrede data som vurderer gytebestandsstørrelsen i over 100 vassdrag, og harmonisere og optimalisere overvåkingsmetodene. 

I all hovedsak gjennomføres overvåkingen av gytebestandstørrelser av laks og sjøørret ved drivtellinger i de ulike vassdragene. I mindre vassdrag der drivtelling ikke vil gi gode resultater gjennomføres det tellinger ved hjelp av lys på kveldstid (lysfiske). I noen vassdrag gjennomføres det også videoregistreringer eller tellinger i trapper.

Prosjektinfo

Kontakt

Kartløsning

Resultater fra den årlige gytebestandsovervåkingen publiseres i en elektronisk kartløsning
Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret

Overvåking av gytebestander av laks og sjøørret i Norge

Oppstart: 2019

Finansiering: Miljødirektoratet

Samarbeidspartnere:

  • Skandinavisk Naturovervåkning AS
  • Ferskvannsbiologen AS
  • Rådgivende biologer AS
  • Veterinærinstituttet 
  • Naturtjenester i Nord
  • NORCE 

Samarbeidskonstellasjonen sikrer et faglig grunnlag for å vurdere bestandsstatus hos laks og sjøørret i ulike vassdrag i Norge. 

Deltagerne i prosjektet har siden tidlig på 1990-tallet jobbet med kartlegging av gytebestander og bestandsovervåking over hele landet.

Publikasjoner

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: