Spredningsmønster hos gaupe

Spredningsmønster hos gaupe

Utveksling av unge dyr mellom bestander er en forutsetning for at dyr skal holde seg friske og unngå innavl. Sammen med våre svenske samarbeidspartnere har NINA fulgt et hundretalls unge gauper på spredning fra sitt fødested på jakt etter egne revir. Forskningen viser at unge gauper ofte vandrer langt vekk fra sine oppvekstområder før de etablerer et eget revir. 

Av John Odden og Jenny Mattisson

Gaupe. Foto: viltkamera.nina.no

Gaupeunger fødes normalt i mai og juni, og de går sammen med moren fram til februar ─ april året etter. De første månedene alene holder de fleste unge gaupene seg nær oppvekstområdet, men nesten alle gaupeunger forlater oppvekstområdet etter noen måneder. 

Hanngauper vandrer lengst

Studiene viser at unge hanngauper sprer seg lenger og i større omfang enn hunner. Samtlige hanner vi har fulgt vandret ut fra oppvekstområdet. For unge hunngauper er mønstret litt annerledes. Bare 65 prosent av hunnene vi har fulgt slo seg ned lenger vekk enn 20 km fra morens revir. En av tre hunngauper etablerte seg i revir som helt eller delvis overlappet med mødrenes revir. 

Gikk 550 kilometer i luftlinje

Det viser seg at unge ettåringer kan vandre svært langt, ofte mer enn 150 km fra oppvekstområdene. Den lengste vandring som vi har registrert er en ung hunngaupe som ble radiomerket i Sarek, og som gikk 550 km i luftlinje ned til Selbu kommune i Sør-Trøndelag. 

Vil unngå innavl

Det er framsatt flere teorier som kan forklare hvorfor gaupene vandrer ut og sprer seg. Det kan være for å få redusere konkurransen om mat og partnere, og/eller for å unngå innavl. Kortere spredningsavstander er vanligvis tilstrekkelig til å unngå konkurranse om næring og partnere, mens det er nødvendig med større spredningsavstand for å unngå innavl. Kort utvandring for en hann kan for eksempel føre til at han parrer seg med et nært beslektet individ. Vi kan nok forvente at det er flere av disse forklaringene som forklarer utferdstrangen hos de unge gaupene.

Møter stadig flere barrierer

I den senere tid møter gaupene barrierer i form av at landskapet i større og større grad blir oppstykket av veier og bebygde områder. Sørover i Europa synes spredningen av unge gaupeindivid i stor grad å være begrenset av slike menneskeskapte barrierer. Dette skaper store konsekvenser for en ønsket reetablering av gaupe i nye områder, og kan føre til isolerte og sårbare bestander. De siste årenes tilsvarende nedbygging av arealer rundt de store trafikkårene i Skandinavia kan føre til lignende utfordringer også her hjemme.

Les mer:

Samelius, G., Andrén, H., Liberg, O., Linnell, J. D. C., Odden, J., Ahlqvist, P., Segerström, P. & Sköld, K. 2012. Spatial and temporal variation in natal dispersal by Eurasian lynx in Scandinavia. J. Zool. 286: 120–130.


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: