Kongeørn og tamrein

Kongeørn og tamrein

I de senere år har det blitt mer og mer fokus på kongeørna som skadegjører på frittgående tamrein. I motsetning til de andre store rovdyrene er kunnskapen rundt ørnas predasjon på tamrein mye mer begrenset. 

Av Jenny Mattisson og Karl-Otto Jacobsen

Foto: Espen Lie Dahl

På beitedyr regnes kongeørna først og fremst som en predator på nyfødte kalver og lam, men den er i stand til å drepe selv voksene rein som har en kroppsvekt på opptil 60-70 kilo. Fra Nord-Amerika er det også dokumentert at kongeørn har drept og skadet oksekalver av storfe som veier opptil 114 kg. Kongeørna jakter vanligvis i åpent terreng. Til tross for størrelsen til ørna, er den overraskende dyktig til å fly i skogen, men den trenger åpne områder som fjell, myrer, dyrket mark og våtmarker for å kunne jakte effektivt. Mange jaktforsøk mislykkes likevel.

Kongeørna har en variert diett og dens valg av byttedyr på sommeren er veldokumentert. Det skjer framfor alt gjennom å samle inn rester av byttedyr ved reir. Byttedyrene varierer mellom områder og år, og påvirkes mye av hva som er tilgjengelig de ulike artene. For hekkende kongeørner i Norge er likevel rype, hare, skogsfugl, smågnagere, rein og sau de vanligste byttedyrene. Andelen rester av tamrein i reirene varierer mye mellom studieområder, fra 6 til 43 prosent. Kongeørna er ikke bare en effektiv predator, men spiser også gjerne på kadaver eller åtsler. Derfor kan disse restene både være fra rein som ørna har drept selv og fra kadaver.

Når det gjelder predasjon på tamrein viser data fra kadaverundersøkelser i Norge at 90 prosent av reinene som blir drept av kongeørn er kalver, og de fleste blir tatt i mai måned. Hvilken kategori av kongeørn som mest sannsynlig vil drepe rein er noe usikkert, men det kan virke som at det er vanligere hos unge og ikke-hekkende individer. Kongeørna veier mellom 3,7 og 5,2 kg, og hvor hunnene er størst. De kan normalt bare løfte byttedyr som veier mindre enn halvparten av sin egen vekt. Dette gjør det vanskelig for ørna å transportere store byttedyr tilbake til reiret.  

I Finland og Norge er det utført flere studier der man har merket reinkalv med mortalitetssendere for å studere predasjonstrykket fra rovdyr. Andelen merkede kalver som ble drept av kongeørn varierte mellom 0 og 4,4 prosent mellom år og områder. Av de kalvene som døde under studiene stod kongeørnen på det meste for 43 prosent. Man vet ikke hva som ligger bak denne variasjonen, men både tettheten av kongeørn, tettheten av rein og andre byttedyr (spesielt rype og hare) er sannsynlige faktorer som kan påvirke sannsynligheten for predasjon på tamrein.

Flere studier viser at de kalvene som blir drept av kongeørn er ofte mindre og lettere enn de som overlever. Dette gjør det sannsynlig at en ikke ubetydelig del av kongeørnas predasjon er kompensatorisk, det vil si at disse reinene ville dø uansett på grunn av dårlig kondisjon. Dette gjelder spesielt i områder med høye tettheter av rein. 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: