Produksjon og tap i reindriften

Produksjon og tap i reindriften – Reinbase.no

I Norge drives reindrift over mer enn 40 prosent av Norges areal, og mange reindistrikt rapporterer at rovdyr er den viktigste tapsårsaken. Det er spesielt kalv som rapporteres tapt. 

NINA har i en årrekke studert hvilke forhold som påvirker tap av tamrein. Forskningen bekrefter at rovdyr kan ta mange rein, men peker også på at ressursbegrensning på grunn av høye reintall og ugunstige klimatiske forhold har større innvirkning på tapene. 

Du kan lese mer på nettstedet Reinbase.no, et nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning. Programmet kombinerer detaljerte feltstudier med analyse av offentlige data over reintall og rovvilt. På nettstedet kan du følge utviklingen i reindriften over tid, og se hvordan rovviltforekomster, reintall, slakteuttak, vegetasjonsforhold, vektutvikling, kalvetilgang og omsøkt tap varierer over tid og i relasjon til hverandre.


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: