Skoleelever restaurerer hekkeområder for sjøfugl

Foto: Anna Nilsson / NINA

Skoleelever restaurerer hekkeområder for sjøfugl

Hvor er det blitt av ternene? Det er et spørsmål stadig flere stiller seg. Terna er for mange et symbol på sommeren og er noe som viser oss at kyst, sjø og vann er fulle av liv om sommeren. Men ternene forsvinner og det samme gjelder fiskemåkene og andre sjøfugler, og årsakene er mange. 

Vi tror at det viktigste vi kan gjøre er å få flere til å bry seg, og passe på dyrelivet rundt oss. Nøkkelen til dette er kunnskap og medeierskap, og det er spesielt viktig å bidra til økt miljø- og naturengasjement hos barn og unge. 

I dette prosjektet får skoleelever lære om terner og andre sjøfugler, og bli med å restaurere sjøfuglenes leveområder.  Ved å rydde forlatte holmer for vegetasjon, slik at de igjen egner seg som hekkeplasser, sette opp hekkekasser og overvåkingskamera lærer elevene om dyrelivet på holmer i deres eget nærområde. Ved å følge fuglene gjennom hekkesyklusen får de også et innblikk i fuglenes liv. 

Det holder ikke lenger å verne intakt natur, vi må også restaurere natur for å sikre det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner.

Prosjektet gjennomføres i flere trinn

Hvorfor blir sjøfuglene borte?

Vi møtes i klasserommet og snakker om hvorfor ternene blir borte, om ødeleggelse av fuglenes leveområder, hvorfor man kan stole på forskningen som viser det, og hvordan vi i klassen kan gjøre noe med det. 

Praktisk naturrestaurering: 

Gjennomføres utennom hekketid. Vi besøker  holmer og øyer i nærheten av skolen, tidligere hekkeplasser som har grodd igjen så fuglene ikke lenger kan hekke her. Elevene hjelper å rydde holmene for trær og busker.

Overvåking av hekkesuksess: 

Når våren kommer kan klassene følge med via kameraovervåking på hva som skjer når fuglene kommer tilbake og forhåpentligvis etablerer seg på holmene, og vi snakker sammen i klasserommene om hva som skjer. 

Overvåkingen kan repeteres over flere år og hekkesesonger.

Se bilder

Leisundholmen
Laukholmen

Kontakt

Prosjektinfo

Dette er et prøveprosjekt som skal foregå på flere skoler over hele Norge over to år. 

Prosjektet er knyttet til kompetansemål for 5-7 trinn i naturfag som sier at elevene skal kunne gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.

Sluttproduktet blir et praktisk-pedagogisk undervisningsopplegg som vil være tilgjengelig for skoler i hele landet. 

Finansiering: Sparebankstiftelsen DNB 

Samarbeidspartnere: 

Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, Høgskolen i Østfold, BirdLife Norge, Naturvernforbundet Lindesnes, skolene og lokale grunneiere.

Foto: Rådmund Steinsvåg

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: