Om NINA

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988. 

Sentrale dokumenter

Måldokument 2020-2024

NINAs måldokument 2020-2024

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, bremse klimaendringene og verne om økosystemene innen 2030. 

NINAs bredde i kompetanse og prosjekter gjør vårt arbeid relevant for svært mange av målene. Naturpanelets og klimapanelets rapporter viser at naturmangfold utryddes i økende tempo som følge av areal- og klimaendringer, samtidig som de påpeker naturens rolle i klimasammenheng. Dette aktualiserer NINAs kompetanse ytterligere.

Måldokumentet inneholder overordna mål for NINA. I tillegg peker det på områder hvor vi skal forsterke innsatsen i målperioden

Årsmeldinger

Etikk og samfunnsansvar

NINAs etikkplakat og etiske retningslinjer hjelper oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg.

Etikk handler om å ta ansvar. I arbeidet vårt kan vi møte etiske utfordringer i oppdragsvirksomheten, i det vitenskapelige fellesskapet og i samarbeid med andre mennesker. Etikkplakaten og de etiske retningslinjene skal hjelpe oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg. Men skrevne ord og retningslinjer er ikke alltid tilstrekkelig. Etikk handler om mer enn hva som er mulig å nedfelle i et dokument; nemlig personlig integritet, mellommenneskelige relasjoner, god bedriftskultur og klokskap. 

For NINA er det avgjørende at vi har tillit i samfunnet. Og det er utelukkende vi i NINA som kan skape grunnlaget for slik tillit. Tilliten skapes gjennom det inntrykk vi som enkeltpersoner og som bedrift gir overfor verden rundt oss hver eneste dag. 

NINAs etiske retningslinjer

NINAs etikkplakat

ISO 9001:2015 sertifikat NINA


Samarbeid

Vi samarbeider med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika. 

CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, MetNo, NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag.

Sammen utgjør vi Norges, og et av Europas, største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn. Samarbeidet vil utnytte denne brede felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for framtiden.

Miljøprøvebanken

NINA er fagansvarlig for innsamlingen av fugl og pattedyr til Miljøprøvebanken. Miljøprøvebanken eies av Klima - og Miljødepartementet og styres av Miljødirektoratet. Den daglige driften er tillagt CIENS som nasjonal oppgave.

Framsenteret

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Framsenteret består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. 

HydroCen

HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor. NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Miljøalliansen

Miljøalliansen representerer et strategisk samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene i Norge.

CeBES - Centre for Biodiversity and Ecosystem Services

Sterke forskningsmiljøer i Norge går sammen for å produsere ny kunnskap som kan bidra til å stanse tapet av naturmangfold og sikre bærekraftig bruk av natur og naturens goder. NTNU, SINTEF, NINA og NIBIO står bak Centre for Biodiversity and Ecosystem Services (CeBES).

ALTER-Net

The European Science-Policy Interface on Biodiversity and Ecosystem Services.

Alternet brings together leading institutes from 18 European countries. They share the goal of integrating their research capability to: assess changes in biodiversity, analyse the effect of those changes on ecosystem services and inform the public and policy makers about this at a European scale.


 

NINAs ledelse

Administrerende direktør 
Norunn Sæther Myklebust

Forskningsdirektør 
Inga Elise Bruteig

Forskningssjef Tromsø 
Cathrine Henaug

Forskningssjef Lillehammer 
Jon Museth

Forskningssjef Oslo
Kristin Thorsrud Teien

Forskningssjef Akvatisk naturmangfold
Ingeborg Palm Helland

Forskningssjef Laksefisk
Ingebrigt Uglem

Forskningssjef Terrestrisk naturmangfold
Signe Nybø

Forskningssjef Terrestrisk økologi
Svein-Håkon Lorentsen

Økonomisjef
Stein Erik Aagaard

Kommunikasjonssjef
Bjørg Bruset

Leder Rovdata
Jonas Kindberg

Leder IT-drift og brukerstøtte
Stig Morten Clausen

Leder Miljødata
Roald Vang

NINAs styre

Fra og med 27.11.2019 er følgende styre oppnevnt i NINA:

Leder: Kari Øvrelid, regionsjef NVE region midt 

Nestleder: Per Gunnar Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Styremedlem: Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning AS

Styremedlem: Lasse Heimdal, generalsekretær Norsk Friluftsliv 

Styremedlem: Ståle Gjersvold, konsernsjef i Trønderenergi

Ansattes representanter i styret i perioden 1.1.2019 - 31.12.2020 er følgende:

Styremedlemmer:

Line E. Sundt-Hansen, Forsker NINA Trondheim

Tycho Anker-Nilssen, Seniorforsker NINA Trondheim

Observatører:

Nina E. Eide, Seniorforsker NINA Trondheim/Oslo

Torkild Tveraa, Seniorforsker NINA Tromsø

Varamedlemmer:

1. vara - Frank Hanssen, GIS-konsulent NINA Trondheim

2. vara - Ketil Skogen, Seniorforsker NINA Oslo

3. vara - Siri Lie Olsen, Forsker NINA Oslo

4. vara - Stine Rybråten, Forsker NINA Trondheim

NINAs avdelinger

Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Hovedkontoret er i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. 

NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. NINA har stor bredde i kompetanse og erfaring med både naturvitere og samfunnsvitere i staben. Vi har kunnskap om artene, naturtypene, samfunnets bruk av naturen og sammenhengene med de store drivkreftene i naturen. 

Sentrale arbeidsområder: 

 • Økosystem/biodiversitet 
 • Bærekraftig høsting av vilt- og fiskebestander
 • Overvåking og analyser av endringer i naturen 
 • Effekter og tilpasninger til klimaendringer 
 • Naturens varer og tjenester (økosystemtjenester)
 • Konsekvensutredninger av ulike typer naturinngrep 
 • Naturrestaurering 
 • Arealbruk og landskapsanalyser 
 • Kartlegging og overvåking av naturmangfold 
 • Analyser av ulike typer naturressurskonflikter 
 • Naturbruk og friluftsliv 

Aktiv dialog og kommunikasjon er en forutsetning for arbeidet i NINA. 

NINA deltar i forskningssamarbeidene CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn), Framsenteret (Nordområdesenter for klima- og miljøforskning) og HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower). 

NINA er en del av Miljøalliansen som er et strategisk samarbeid mellom miljøforskningsinstituttene i Norge. 

NINA har prosjektsamarbeid med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika. 

NINA er også medlem av ALTER-Net (A Long-Term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network) og ILTER (International Long Term Ecological Research network).

Omsetning og oppdrag

NINAs oppdragsgivere er Forskningsrådet, EU, offentlig forvaltning og næringsliv. NINAs omsetning i 2019 var 430 mill. kroner.

NINA-huset

NINAs hovedkontor i Trondheim er et grønt signalbygg som utgjør avslutningen på Gløshaugplatået. NINA-huset er et bygg for moderne kunnskapsarbeidere.

Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger skal stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: