Nyheter

 

Naturrestaurering på agendaen
22. mars 2010

Naturrestaurering har lenge vært et aktuelt tema i store deler av Europa og Nord-Amerika. Nå møtes restaurering av naturverdier med stadig økende interesse også i Norge. Det pågår i dag små og store restaureringsprosjekter over hele landet, drevet fram av forskere, forvaltningen, frivillige organisasjoner eller utbyggere.

Fjellrevaktivitet i alle tiltaksområdene
11. mars 2010

Gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev kontrolleres kjente fjellrevlokaliteter årlig. Det ble ikke dokumentert ynglinger av fjellrev i Norge i 2009. Dette henger sammen med det markerte bunnåret for smågnagerne, og er helt som forventet. Årets resultater bekrefter med tydelighet fjellrevens avhengighet av tilgang til smågnagere for å få fram valper, sier forsker Nina E. Eide, som er ansvarlig for rapporten som nå er publisert.

 

2500 sjøfugl omkom etter oljesøl fra "Full City"
2. mars 2010

Mellom 2000 og 2500 sjøfugler omkom som følge av oljeutslippet fra lasteskipet Full City som forliste ved Langesund den 31. juli 2009. Ærfuglene ble sterkest rammet, med 1500–2000 omkomne individer, men det omkom også mange måker, skarver og dykkender. Undersøkelser viser at det var lokale hekkefugler som ble rammet, i følge en fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Jerv og gaupe følges med GPS-sendere i Finnmark
1. mars 2010

Scandlynx har de siste 2 ukene merket 11 gauper og 7 jerver med GPS-sendere i Finnmark ved hjelp av en imponerende innsats fra lokale mannskap. Prosjektet ”Eallit Luonddus/Leve i Naturen”, organisert av Statens naturoppsyn, kan nå på en unik måte studere samspillet mellom jerv, gaupe og rein.

 

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: