Nyheter

 

Kan variasjon i myting hos grågjess påvirke jakttidspunktet?

Publisert: 12. desember 2022
Tekst: Jørn J. Fremstad

Utviklingen av vingefjær varierer stort hos grågjess i Vesterålen. Derfor er det vanskelig å fastslå om det skal være endringer i dato for tidlig jakt på dyrkamark.

Kan variasjon i myting hos grågjess påvirke jakttidspunktet?
Gåsejegere som bidro i prosjektet for å evaluere utvikling av vingefjær hos grågås i Vesterålen. Foto © Ove Martin Gundersen

Et varmere klima, med en tidligere vår, medfører også at grågjessene ankommer Nord-Norge før om våren. At grågåsa hekker tidligere har også vært hovedargumentet fra flere lokale interessenter for å framskynde den regulære jaktstarten i Nord-Norge fra 15. august, som den er i dag.

Mister flygeevnen under fjærskiftet

I tre år er utviklingen av vingefjær hos grågjess i Vesterålen vurdert i et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for Naturforskning (NINA) og Norges Bondelag. Gjessene skifter vingefjærene samtidig, noe som gjør at de også mister evnen til å fly i en periode. Flygeevnen kommer gradvis tilbake, og den regulære jaktstarten er fastsatt ut fra dette hensynet.

– Det er helt riktig at vi har observert grågjess som flyger i juli, og det var også utgangspunktet for prosjektet. Ved å felle gjess før den regulære jaktstarten, kan vi undersøke fjærutviklingen og vurdere i hvilken grad dette gjelder for flere gjess i regionen, og om det kan være grunnlag for tidligere jaktstart, sier seniorforsker Ingunn Tombre i NINA.

Tillatelse til å felle grågjess i kommunene Andøy, Hadsel og Sortland ble gitt av Miljødirektoratet. I samarbeid med kommunene og lokale, opplærte, jegere ble det felt gjess i dagene før den ordinære jaktstarten i 2020-2022.

Stor variasjon i vingeutvikling

– Det som kanskje overrasket oss mest, var den store variasjonen i vingeutvikling for gjessene som ble felt. Det var gjess som hadde kommet langt i vingefjærutviklingen i slutten av juli, men også gjess som hadde dårlig utviklede fjær i august, forteller Ove Martin Gundersen, leder av Norges Bondelags gåseprosjekt finansiert av Miljødirektoratet.

Variasjonen gjør at det ut fra et dyrevelferdsperspektiv ikke synes etisk forsvarlig å endre den ordinære jaktstarten slik den er i dag, eller gi spesifikke råd for når den egentlig bør starte, basert på de data vi har samlet inn i dag. I rapporten fra prosjektet foreslås det at kommuner med en lokal forvaltningsplan, basert på dagens regelverk, kan tillate en såkalt tidlig-jakt 14 dager før den ordinære jaktstarten.

Kan kun felles der det er skader

Her vil det være spesielle vilkår som ligger til grunn. Det er bare lov til å felle flygende gjess på de landbruksarealene som blir skadelidende av gjessenes beiting. Skal jakten starte enda tidligere enn dette, kan slike vilkår være viktige.

– Kunnskapen om hvordan vingeutviklingen er i perioden rundt den ordinære jaktstarten ellers i landet er begrenset. Derfor vil informasjon om tilsvarende variasjon andre steder også gi viktige bidrag til beslutningsgrunnlaget for forvaltningen, avslutter Tombre.

Vingefjær fra grågås felt før ordinær jaktstart i Vesterålen. De blodfylte rørene går gradvis over til å bli ferdig utviklede svingfjær, de lange, stive fjærene som i all hovedsak danner bæreevnen til vingen. Foto © Ove Martin Gundersen

Les rapporten: Gundersen, O. M., Tombre, I. M. & Bakken, J. 2022. Vingefjærutvikling hos grågjess i Vesterålen. NINA Rapport 2188. Norsk institutt for naturforskning.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet, Nordland fylkeskommune, Andøy, Hadsel og Sortland kommuner, samt Norges Bondelag.

Skriv ut
Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: