Nyheter

 

Til topps med vitenskapelige publikasjoner fra hengekøya
28. november 2023

Med hele 26 vitenskapelige publikasjoner på to år, stakk Zander Venter av med NINAs Nåløyepris. Godt lagarbeid og ei hengekøye i marka er gulloppskriften.

Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk i Trafikklyssystemet
27. november 2023

Produksjonsområdet 3 fra Karmøy til Sotra er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av utvandrende villaks forårsaket av lakselus. Områdene 2, 4, 5, 6 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende syv områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Haster med tiltak for å redde ferskvannslivet
21. november 2023

Levende organismer i elver, bekker og innsjøer er truet. Ny forskning viser at biologisk mangfold økte i Europa fra slutten av 1960-tallet og frem til 2010. Etter 2010 har forbedringen stoppet opp.

Er det klima for framtidens reindrift?
20. november 2023

Færre simler får kalv, og antall tonn slaktet rein går ned. Klimaendringene betyr trolig tøffere tider for reinen og reindriften.

Skjønner elgen at den blir jaktet på?
14. november 2023

Tidlig på høsten kan du ofte se elgen ute på jordene, men hvor har den gjort av seg nå? Skjønner elgen at det er jakttid? Forsker Erling Solberg svarer i NINA-serien «Spør en naturforsker».

Mellomstore gjedder truer laksesmolten
10. november 2023

Store gjedder vil ha større fisk enn laksesmolt på menyen. Å fiske dem kan likevel forverre situasjonen for laksesmolten i Tanavassdraget.

Velkommen til fagseminaret: Framtida er naturbasert
31. oktober 2023

Har vi nok kunnskap, mangfold og mot til å finne løsninger for natur og klima?

Blir spist levende
24. oktober 2023

Larven skulle bli en vakker sommerfugl en dag, men ble stukket av en parasittveps som la egg inni den. Larven blir istedet spist levende.

Ny kunnskap om teistens næringssøk
24. oktober 2023

Med mål om å finne ut hvilke beiteområder som er viktige for teist (Cepphus grylle) langs kysten har forskere i SEAPOP undersøkt næringssøk og habitatbruk til teist ved tre ulike hekkelokaliteter. Selv om det var ulikheter i beiteadferd og habitatbruk mellom lokalitetene var det én faktor som fremstod som aller viktigst.

Hvordan kan datasimulert fiske hjelpe oss å forvalte sårbare laksebestander?
17. oktober 2023

Med årets rekordlave laksefangster kan det være behov for å innføre strengere regulering av fisket. Men funker det? Det kan vi teste i en datamaskin!

Kamerafeller gir unike data om smågnagerne i fjellet
17. oktober 2023

Hvordan påvirker smågnagerne samspillet i økosystemet i fjellområdene våre, og hva vil klimaendringene bety? Hundretusener bilder av lemen og mus vil gi verdifull kunnskap om dette.

Doktorgrad om verdiene som ligger til grunn for beslutninger
16. oktober 2023

Elisabeth Veivåg Helseth disputerte forrige uke etter å ha skrevet doktorgrad om hvilke verdier som dominerer skogforvaltning og lokal samfunnsutvikling.

For sjøfuglene er havvind best langt til havs
12. oktober 2023

Jo lenger fra land vi bygger ut havvind, jo bedre for sjøfuglene. Det viser et kart Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget for å beskrive effekten vindturbiner til havs vil ha på sjøfugl.

Har tatt doktorgrad på tilpasningsdyktig fisk
4. oktober 2023

NINA-forsker Annette Taugbøl disputerte fredag, etter å ha skrevet en doktorgrad om hvordan stingsild tilpasser seg vann med ulikt saltinnhold.

Hvordan sikre en bærekraftig bruk av landet vårt?
25. september 2023

Arealplanlegging og kunnskapsberedskap var viktige tema da statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet besøkte NINA mandag. Hun fikk høre mer om soneforvaltning på rovvilt, utfordringene til villrein, og hvordan forskningen kan hjelpe kommunene til å utføre en bærekraftig arealplanlegging.

Opptur for dyreplankton i tidligere forsurede innsjøer
11. september 2023

En stor undersøkelse avdekker nå en positiv utvikling for dyreplankton i tidligere forsurede innsjøer.

Gjendeflua på vei opp igjen etter kollaps
8. september 2023

Gjendeflua gikk på få år fra spektakulær sverming til knapt ei flue å se. Men nå viser undersøkelser at det går oppover igjen!

Hvordan skal vi bygge landet?
5. september 2023

Forskere lanserer nytt verktøy som gir en samlet oversikt over planlagt utbyggingsareal, og konsekvenser av planlagt arealbruk.

Dårlig rypeår i sør, beste på over ti år i nord
31. august 2023

Områdene fra Salten og nordover viser økte tettheter av rype sammenliknet med i fjor. I Sør- og Midt-Norge er situasjonen den motsatte, med en betydelig nedgang fra i fjor.

SEAPOPs årsbrosjyre oppsummerer 2022
24. august 2023

SEAPOPs årlige utgivelse «Sjøfugl i Norge» sammenfatter de viktigste resultatene fra forsknings- og overvåkingsarbeidet som forskerne i SEAPOP har gjennomført på sjøfugl foregående år. Den beskriver de siste estimatene for bestandsutvikling, hekkesuksess og voksenoverlevelse og presenterer årsakssammenhenger som kan forklare trendene forskerne ser i bestandene ut fra studier de har gjennomført.

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: