Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samfunnsansvar

NINAs etikkplakat og etiske retningslinjer hjelper oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg.

Etikk handler om å ta ansvar. I arbeidet vårt kan vi møte etiske utfordringer i oppdragsvirksomheten, i det vitenskapelige fellesskapet og i samarbeid med andre mennesker. Etikkplakaten og de etiske retningslinjene skal hjelpe oss i å ta ansvar og gjøre kloke valg. Men skrevne ord og retningslinjer er ikke alltid tilstrekkelig. Etikk handler om mer enn hva som er mulig å nedfelle i et dokument; nemlig personlig integritet, mellommenneskelige relasjoner, god bedriftskultur og klokskap. 

For NINA er det avgjørende at vi har tillit i samfunnet. Og det er utelukkende vi i NINA som kan skape grunnlaget for slik tillit. Tilliten skapes gjennom det inntrykk vi som enkeltpersoner og som bedrift gir overfor verden rundt oss hver eneste dag.