Geografisk analyse og GIS

Geografisk analyse og GIS

NINA har en stor gruppe med forskere som er eksperter på ulike metoder og analyser om innebærer bruk og produksjon av kart.

En bærekraftig arealforvaltning krever at arealbeslutninger bygger på et godt kunnskapsgrunnlag og at kunnskapen om natur og andre miljøverdier er stedfestet og synliggjort i kart. 

Utarbeidelse av metoder og kart som grunnlag for arealplanlegging, arealforvaltning og offentlige beslutningsprosesser inngår som en sentral del av NINAs arbeid med geografiske analyser og kart. NINA har en stor gruppe med forskere som er eksperter på ulike metoder og analyser om innebærer bruk og produksjon av geodata. 

Geografisk analyse og GIS brukes i svært mange av NINAs prosjekter knyttet til både kartlegging, overvåking og forskning. Forskerne jobber også med å utvikle nye metoder basert på ny teknologi. Bruk av fjernmålte data (fra satellittbilder, drone og Lidarbilder) og maskinlæring inngår som del av dette utviklingsarbeidet. 

NINA har utviklet kart over norske økosystemer, naturtyper og arter, herunder modellerte kart som viser sannsynlighet for å finne truede arter. De har også utviklet metoder for å vurdere sammenheng mellom viktige naturområder og leveområder for arter (grønn infrastruktur og konnektivitet), landskapstypekart for Norge, kart over viktig leveområder for pollinerende insekter og kart over blågrønne strukturer i byer. 

NINA er i tillegg en sentral internasjonal aktør innen utvikling av GIS-baserte plan- og beslutningsverktøy for miljøvennlig implementering av land- og havbasert vindkraft (lokalisering av vindkraftanlegg og vindturbiner, samlet belastning, miljødesign og avbøtende tiltak) i samarbeid med industripartnere, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. 

VI JOBBER MED GIS
PROSJEKTER

MACRCIS

Samlede effekter av menneskelige aktiviteter i marint miljø på fugler (Equinor)

FIREPLUG

Fotavtrykk og påvirkning fra fornybar energi: Press på land under vekst

CONSITE

Consesus Based Siting - kartbaserte planverktøy

NorthWind

Turning wind R&D into a sustainable industry

Birdpol

Fuglevennlig design av kraftlinjer

GreenPlan

Sustainable land planning

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: