Miljøovervåking

Miljøovervåking 

NINA overvåker flere viktige dyrebestander og økosystemer

Moderne metoder, teknologi og systemer gir oss viktig kunnskap for en mer bærekraftig forvaltning av naturen.  

Overvåking av naturmiljøet er viktig for å dokumentere hvordan viktige egenskaper ved naturen endrer seg over tid som følge av naturlig eller menneskeskapt påvirkning. NINA overvåker flere viktige dyrebestander og økosystemer og bidrar dermed til kunnskapsgrunnlaget for en mer bærekraftig forvaltning av naturen.

Med naturovervåking forstår vi gjentatte observasjoner eller målinger av gitte egenskaper ved arter, naturtyper eller økosystemer foretatt etter spesifiserte og standardiserte metoder. Slik overvåking kan omfatte egenskaper som bestandsstørrelse, livshistorieparametere eller kondisjon hos forvaltningsrelevante arter. Overvåkingen kan også omfatte ulike mål for artssammensetning eller funksjoner i viktige eller spesielle økosystemer.

Overvåker endringer i naturen 

Langsiktig overvåking av naturmiljøet kan gi oss et bedre grunnlag for å forstå hvordan naturen endrer seg over tid. Overvåkingen vil i seg selv ikke kunne påvise årsaken til slike observerte endringer som kan skyldes langsiktige endringer i naturen, kortsiktige naturlige forstyrrelser som stormer eller branner, eller ulike menneskelige aktiviteter som endring av arealbruk, forurensninger eller klimapåvirkning. Overvåkingen kan imidlertid vise hvilke påvirkninger som er sannsynlige og gi grunnlag for mer detaljerte studier av årsakene til endring.

Miljøovervåking i Norge - nasjonale overvåkingsprogrammer

NINAs forskere er ansvarlige for det faglige opplegget og mye av gjennomføringen av overvåking av en rekke viktige dyrebestander som de store rovdyrene, hjortedyrene, fjellrev, sjøfugl, laksefisk og en rekke truete arter. NINAs forskere har også ansvar for eller deltar i overvåking av ulike naturtyper og økosystemer på land og i vann, dels for å følge utviklingen av disse økosystemene generelt, men også for å påvise om forvaltningstiltak, som for eksempel restaurering av økosystemer, har ønsket effekt. 

Resultatene fra NINAs overvåkingsaktiviteter inngår i en rekke ulike forskingsprosjekter i regi av NINA og andre institusjoner, så vel som i kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av arter og naturtyper. Mange av resultatene inngår også i Norges offisielle rapportering om tilstanden for norsk natur og biologisk mangfold til internasjonale konvensjoner og avtaler. 

NYHETER
Eremitten minutt for minutt
23. juli 2024

Bli med til eikehagen i Tønsberg og inn i eremittens hule. Her kan du følge den sjeldne billen minutt for minutt på NINAs livestream.

Forskere kartlegger verdens sopp med luftprøver
10. juli 2024

Rask og kostnadseffektiv kartlegging av naturmangfold har vært usynlig, men rett foran nesa vår hele tiden.

Kan droner effektivisere reintellingen?
10. juli 2024

Bilder tatt av droner og analysert ved hjelp av kunstig intelligens kan gjøre fremtidens telling av rein både billigere og mer effektiv.

OVERVÅKINGSPROSJEKTER

ØKOSTOR

Økosystemovervåking i store innsjøer

Lakseinnsig

Kartlegger hvor mye og når villaks og rømt oppdrettslaks vandrer inn Trondheimsfjorden

Pukkellaks

NINA overvåker utbredelsen av pukkellaks i Norge

Akustisk overvåking

Fisk lager lyd som kan gi viktig informasjon om bla. fiskevelferd

Palsmyr

Overvåker palsmyr fra Finnmark i nord til Dovre i sør.

ARKO

Overvåking av rødlistearter

SEAPOP

Kartlegger og overvåker sjøfugl i Norge, for en bedre forvaltning av de marine miljøene

Humler og dagsommerfugler

Frivillige gjør en viktig jobb i overvåkingen av humler og dagsommerfugler

Radioaktivt cesium

Overvåking av radioaktivt cesium CS-137 i naturen

Hjortevilt

Nasjonalt bestandsovervåkingsprogram for hjortevilt (BOP)

METODER

Feltundersøkelser

Taksonomi, biologisk prøvetaking, fysisk-kjemiske målinger

Miljø-DNA

En enkelt vannprøve inneholder nok informasjon til å beskrive hele økosystemer

Genetikk

Genetiske metoder og analyseverktøy

Bioakustikk

Akustisk overvåking

Telemetri og GPS-merking

Akustisk telemetri, pit-merking 

Skjellprøver

Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap om de norske laks- og sjøørretbestandene.

OVERVÅKINGSDATA

Naturindeks for Norge

Naturindeks for Norge måler tilstand og utvikling til det biologiske mangfoldet i hovedøkosystemene. Arbeidet med Naturindeks koordineres av Miljødirektoratet på oppdrag av Klima- og miljødepartementet, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hatt ansvar for å lede prosjektet Naturindeks for Norge 2020.

Hønsefuglportalen

Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av ryper og skogsfugl.

Rettighetshaverne organiserer selv gjennomføringen av takseringer innenfor sine områder, mens NINA, Høgkolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Høgskolen i Hedmark/Evenstad (HiHM) er ansvarlige for faglig oppfølging og analyse av data fra takseringene.

Hønsefuglportalen er utviklet av NINA med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet og en rekke fylkeskommuner (Nordland, Troms, Hordaland, Buskerud og Rogaland), i tillegg til økonomiske bidrag og egeninnsats fra rettighetshavere og FoU-institusjoner som benytter portalen.

Norsk hekkefuglovervåking

Norsk hekkefuglovervåking er et landsdekkende nettverk med faste telleruter for fugl som gir presis og representativ informasjon om bestandsendringer for en rekke av våre vanlige fuglearter som hekker i landmiljøet. Arbeidet utføres i samarbeid mellom Birdlife Norge, Norsk institutt for naturforskning, og Miljødirektoratet.

Viltkamera

Se viltkamerabilder på viltkamera.nina.no

SCANDCAM ønsker å utvikle verktøy for en storskala overvåking av pattedyrsamfunnet i skogen. Dette er viktig for å forstå effektene på pattedyrsamfunnet i skogen av endret klima og økt menneskelig påvirkning på landskapet.

Dyreposisjoner

Dyreposisjonerer en kartløsning som viser posisjoner på dyr som er utstyrt med GPS-sendere i ulike merkeprosjekt i regi av NINA, miljøforvaltningen og andre samarbeidspartnere. Vi samler inn data fra mange typer posisjoneringsutstyr og produsenter i en felles løsning for å sikre data og kunne videreformidle data til offentligheten, forvaltningen og andre oppdragsgivere. Løsningen har spesialiserte verktøy tilgjengelig for forskning, forvaltning og dyreeiere som skal sikre en best mulig utnyttelse av dataene og bidra til å sikre best mulig dyrevelferd for de merkede dyra.

Reinbase

Reinbase.no er et nasjonalt program for overvåking og beregning av produksjon og tap i reindriften som følge av fredet rovvilt og ressursbegrensning. Her kan du følge utviklingen i reindriften over tid, og se hvordan rovviltforekomster, reintall, slakteuttak, vegetasjonsforhold, vektutvikling, kalvetilgang og omsøkt tap varierer over tid og i relasjon til hverandre.

Naturbase

Fagsystem for natur- og friluftslivsområder i Norge. Naturbase forvaltes og driftes av Miljødirektoratet

Vannportalen

Vannportalen.no finner du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskriften om rammer for vannforvaltningen i Norge (vannforskriften), og annet arbeid knyttet til EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet).

Miljøstatus

Miljøstatus viser miljøets tilstand og utvikling i Norge. Miljødirektoratet er ansvarlig redaktør.

Sound of Norway

Sound of Norway-prosjektet overvåker økosystemer over hele landet med sanntidsopptaksenheter. Ved å bruke maskinlæring for å automatisk klassifisere fuglesang, kan vi samtidig spore distribusjons- og migrasjonsmønstrene til mange arter i stor skala og over lengre tidsperioder.

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: