Akvatisk avdeling (Trondheim)

Akvatisk avdeling

NINAs akvatiske avdeling består av økologer, statistikere og genetikere med kompetanse innen både ferskvann og kystområder.

Ansatte ved akvatisk avdeling i Trondheim
Akvatisk avdeling ved NINAs hovedkontor i Trondheim. Foto © Anne Olga Syverhuset/NINA.

Avdelingen er delt inn i fire faggrupper, i tillegg til NINAs genetiske laboratorium og NINA forskningsstasjon, Sandnes.

Faggruppe: Vannkraft og klima  

Forskningsleder: Ingeborg Palm Helland 

NINA har en lang historie med forskning på økologiske effekter av vassdragsreguleringer både i Norge og internasjonalt. Vår aktivitet i magasiner og regulerte elver inkluderer alt fra grunnforskning og påleggsundersøkelser til konsekvensutredninger. Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på bunndyr, fisk og elvemusling, identifiserer mekanismene som skaper disse effektene og foreslår avbøtende tiltak. Vi jobber også med studier av vandringshindre og fiskepassasjer. 

Klimaendringer vil endre arters livsvilkår, utbredelse og dynamikk. Forskere ved akvatisk avdeling jobber blant annet med effekter av snø- og issmelting og endra hydrologi på fiskebestander, forandringer i arters produksjon og vekstmønster og interaksjoner mellom klimaendringer og arealbruk.

Faggruppe: Havbruk og kyst

Forskningsleder: Tor Næsje 

Innen havbruk er viktige NINA-oppgaver ulike miljøeffekter av lakseoppdrett, både i ferskvann og i havet. Spesielle utfordringer er knyttet til rømt oppdrettslaks og hybridisering med villaks, samt effekter av lakselus på produksjon og velferd hos vill laksefisk. Innen forskning knyttet til kystsona er bærekraftig arealbruk og forvaltning av arter og økosystemer viktige oppgaver.

Faggruppe: Vill laksefisk

Forskningsleder: Kjetil Hindar 

NINA viderefører en 100-årig tradisjon på forskning på anadrom laksefisk i Norge. Vi undersøker forholdet mellom gytebestand og rekruttering, setter gytebestandsmål for anadrome bestander, og følger bestandsutviklingen i tid og rom. Vi bruker genetisk analyse til å undersøke effekter av kultivering og rømt oppdrettslaks, og har en moderne genetikklab på NINAhuset i Trondheim. NINA har en egen forskningsstasjon på Ims i Rogaland, der vi har en to-veis fiskefelle i Imsa og gjør eksperimentelle undersøkelser av laks, ørret og andre arter i tanker og i semi-naturlige bekker og elver på stasjonen.

Faggruppe: Akvatisk mangfold og klima

Forskningsleder: Ingebrigt Uglem

Innen ferskvannsøkologi fokuserer NINAs arbeid på overvåking av fiskebestander og invertebrater i innsjøer og elver, forskning på økosystemprosesser (fiskebestander, bunndyr og zooplankton) og undersøkelser i forbindelse med gjennomføringen av vannforskriften (EUs Vannrammedirektiv) i Norge. Undersøkelse av fiskebestander for å kunne gi råd om beskatning, og kartlegging av fremmede fiskearter og deres effekt på den lokale faunaen er også viktige tema. Vi driver også undersøkelser i forbindelse med inngrep i mindre vassdrag, deres effekter på bunndyr og fisk (f. eks. sjøørret og innlandsørret), og veiledning i forhold til restaureringstiltak. 

Akvatisk avdeling

Kjetil Hindar

Seniorforsker

Telefon: 934 66 746
E-post: kjetil.hindar@nina.no
Vis detaljer
 

Ingeborg Palm Helland

Forskningssjef Akvatisk naturmangfold

Telefon: 976 54 820
E-post: ingeborg.helland@nina.no
Vis detaljer
 

Tor Fredrik Næsje

Seniorforsker

Telefon: 934 66 778
E-post: tor.nasje@nina.no
Vis detaljer
 

Odd Terje Sandlund

Seniorforsker

Telefon: 926 06 683
E-post: odd.sandlund@nina.no
Vis detaljer
 

Ingebrigt Uglem

Forskningssjef Laksefisk

Telefon: 934 66 210
E-post: ingebrigt.uglem@nina.no
Vis detaljer
 

Ingerid Julie Hagen Arnesen

Forsker II

Telefon: 948 07 157
E-post: ingerid.arnesen@nina.no
Vis detaljer
 

Tonje Aronsen

Ass. forskningssjef

Telefon: 971 23 901
E-post: tonje.aronsen@nina.no
Vis detaljer
 

Marius Berg

Overingeniør

Telefon: 454 34 082
E-post: marius.berg@nina.no
Vis detaljer
 

Morten Andre Bergan

Forsker II

Telefon: 928 98 175
E-post: morten.bergan@nina.no
Vis detaljer
 

Johan Henrik Hårdensson Berntsen

Forsker II

Telefon: 952 32 306
E-post: henrik.berntsen@nina.no
Vis detaljer
 

Geir H. Bolstad

Forsker I

Telefon: 920 37 665
E-post: geir.bolstad@nina.no
Vis detaljer
 

Terje Bongard

Forsker I

Telefon: 986 44 786
E-post: terje.bongard@nina.no
Vis detaljer
 

Hege Brandsegg

Avdelingsingeniør

Telefon: 911 63 995
E-post: hege.brandsegg@nina.no
Vis detaljer
 

Gunnbjørn Bremset

Forsker I

Telefon: 464 74 177
E-post: gunnbjorn.bremset@nina.no
Vis detaljer
 

Idun Olaug Bremseth

Avdelingskonsulent

Telefon: 934 66 780
E-post: idun.bremseth@nina.no
Vis detaljer
 

Ola Håvard Diserud

Seniorforsker

Telefon: 932 18 823
E-post: ola.diserud@nina.no
Vis detaljer
 

Antti Eloranta

Forsker I

Telefon: 404 96 830
E-post: antti.eloranta@nina.no
Vis detaljer
 

Line Birkeland Eriksen

Overingeniør

Telefon: 404 76 871
E-post: line.eriksen@nina.no
Vis detaljer
 

Sten Even Erlandsen

Avdelingsingeniør

Telefon: 414 99 722
E-post: sten.erlandsen@nina.no
Vis detaljer
 

Bengt Finstad

Seniorforsker

Telefon: 934 66 784
E-post: bengt.finstad@nina.no
Vis detaljer
 

Peder Fiske

Seniorforsker

Telefon: 934 66 733
E-post: peder.fiske@nina.no
Vis detaljer
 

Anders Foldvik

Forsker I

Telefon: 402 03 036
E-post: anders.foldvik@nina.no
Vis detaljer
 

Torbjørn Forseth

Seniorforsker

Telefon: 926 43 437
E-post: torbjorn.forseth@nina.no
Vis detaljer
 

Frode Fossøy

Seniorforsker

Telefon: 996 92 303
E-post: frode.fossoy@nina.no
Vis detaljer
 

Torgeir Børresen Havn

Overingeniør

Telefon: 926 20 787
E-post: Torgeir.Havn@nina.no
Vis detaljer
 

Richard Hedger

Forsker I

Telefon: 404 66 568
E-post: richard.hedger@nina.no
Vis detaljer
 

Ditte Katrine Hendrichsen

Forsker I

Telefon: 968 57 084
E-post: ditte.hendrichsen@nina.no
Vis detaljer
 

Trygve H. Hesthagen

Seniorforsker

Telefon: 995 93 389
E-post: trygve.hesthagen@nina.no
Vis detaljer
 

Arne Johan Jensen

Seniorforsker

Telefon: 916 61 101
E-post: arne.jensen@nina.no
Vis detaljer
 

Jan Gunnar Jensås

Avdelingsingeniør

Telefon: 411 01 252
E-post: jan.jensas@nina.no
Vis detaljer
 

Johanna Järnegren

Seniorforsker

Telefon: 918 97 148
E-post: johanna.jarnegren@nina.no
Vis detaljer
 

Sten Ola Karlsson

Telefon: 911 24 058
E-post: sten.karlsson@nina.no
Vis detaljer
 

Eli Kvingedal

Forsker II

Telefon: 943 32 314
E-post: eli.kvingedal@nina.no
Vis detaljer
 

Bjørn Mejdell Larsen

Forsker II

Telefon: 934 66 215
E-post: bjorn.larsen@nina.no
Vis detaljer
 

Oskar Pettersen

Avdelingsingeniør

Telefon: 995 99 440
E-post: oskar.pettersen@nina.no
Vis detaljer
 

Astrid Raunsgard

Stipendiat

Telefon: 901 71 356
E-post: astrid.raunsgard@nina.no
Vis detaljer
 

Grethe Robertsen

Forsker I

Telefon: 984 64 786
E-post: grethe.robertsen@nina.no
Vis detaljer
 

Carolyn Rosten

Forsker II

Telefon: 982 94 121
E-post: carolyn.rosten@nina.no
Vis detaljer
 

Laila M. Saksgård

Overingeniør

Telefon: 959 91 942
E-post: laila.saksgard@nina.no
Vis detaljer
 

Randi J. Saksgård

Overingeniør

Telefon: 996 90 501
E-post: randi.saksgard@nina.no
Vis detaljer
 

Hanno Sandvik

Forsker I

Telefon: 948 13 665
E-post: hanno.sandvik@nina.no
Vis detaljer
 

Ana Margarida Ferreira Teixeira da Silva

Postdoktor

Telefon: 455 03 711
E-post: ana.silva@nina.no
Vis detaljer
 

Rolf Sivertsgård

Overingeniør

Telefon: 915 92 719
E-post: rolf.sivertsgard@nina.no
Vis detaljer
 

Sigrid Østrem Skoglund

Avdelingsingeniør

Telefon: 907 86 798
E-post: sigrid.skoglund@nina.no
Vis detaljer
 

Ingrid Solberg

Forsker II

Telefon: 980 52 913
E-post: ingrid.solberg@nina.no
Vis detaljer
 

Øyvind Solem

Forsker II

Telefon: 926 46 601
E-post: oyvind.solem@nina.no
Vis detaljer
 

Merethe Hagen Spets

Overingeniør

Telefon: 959 29 662
E-post: merethe.spets@nina.no
Vis detaljer
 

Line Elisabeth Sundt-Hansen

Forsker I

Telefon: 984 21 195
E-post: line.sundt-hansen@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Bonsak Thorstad

Forsker II

Telefon: 916 61 130
E-post: eva.thorstad@nina.no
Vis detaljer
 

Ola Ugedal

Seniorforsker

Telefon: 406 18 589
E-post: ola.ugedal@nina.no
Vis detaljer
 

Eva Marita Ulvan

Overingeniør

Telefon: 994 09 296
E-post: eva.ulvan@nina.no
Vis detaljer
 

Sebastian Wacker

Forsker II

Telefon: 402 83 798
E-post: Sebastian.Wacker@nina.no
Vis detaljer
 

Finn Økland

Forsker II

Telefon: 934 66 795
E-post: finn.okland@nina.no
Vis detaljer
 

Gunnel Marie Østborg

Avdelingsingeniør

Telefon: 950 31 099
E-post: gunnel.ostborg@nina.no
Vis detaljer
 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema