Akvatisk avdeling (Trondheim)

Akvatisk avdeling

NINAs akvatiske avdeling består av økologer, statistikere og genetikere med kompetanse innen både ferskvann og kystområder.

Ansatte ved akvatisk avdeling i Trondheim
Akvatisk avdeling ved NINAs hovedkontor i Trondheim. Foto © Anne Olga Syverhuset/NINA.

Avdelingen er delt inn i fire faggrupper, i tillegg til NINAs genetiske laboratorium og NINA forskningsstasjon, Sandnes.

Faggruppe: Vannkraft og klima  

Forskningsleder: Ingeborg Palm Helland 

NINA har en lang historie med forskning på økologiske effekter av vassdragsreguleringer både i Norge og internasjonalt. Vår aktivitet i magasiner og regulerte elver inkluderer alt fra grunnforskning og påleggsundersøkelser til konsekvensutredninger. Gjennom vår forskning dokumenter vi påvirkninger på bunndyr, fisk og elvemusling, identifiserer mekanismene som skaper disse effektene og foreslår avbøtende tiltak. Vi jobber også med studier av vandringshindre og fiskepassasjer. 

Klimaendringer vil endre arters livsvilkår, utbredelse og dynamikk. Forskere ved akvatisk avdeling jobber blant annet med effekter av snø- og issmelting og endra hydrologi på fiskebestander, forandringer i arters produksjon og vekstmønster og interaksjoner mellom klimaendringer og arealbruk.

Faggruppe: Havbruk og kyst

Forskningsleder: Tor Næsje 

Innen havbruk er viktige NINA-oppgaver ulike miljøeffekter av lakseoppdrett, både i ferskvann og i havet. Spesielle utfordringer er knyttet til rømt oppdrettslaks og hybridisering med villaks, samt effekter av lakselus på produksjon og velferd hos vill laksefisk. Innen forskning knyttet til kystsona er bærekraftig arealbruk og forvaltning av arter og økosystemer viktige oppgaver.

Faggruppe: Vill laksefisk

Forskningsleder: Kjetil Hindar 

NINA viderefører en 100-årig tradisjon på forskning på anadrom laksefisk i Norge. Vi undersøker forholdet mellom gytebestand og rekruttering, setter gytebestandsmål for anadrome bestander, og følger bestandsutviklingen i tid og rom. Vi bruker genetisk analyse til å undersøke effekter av kultivering og rømt oppdrettslaks, og har en moderne genetikklab på NINAhuset i Trondheim. NINA har en egen forskningsstasjon på Ims i Rogaland, der vi har en to-veis fiskefelle i Imsa og gjør eksperimentelle undersøkelser av laks, ørret og andre arter i tanker og i semi-naturlige bekker og elver på stasjonen.

Faggruppe: Akvatisk mangfold og klima

Forskningsleder: Ingebrigt Uglem

Innen ferskvannsøkologi fokuserer NINAs arbeid på overvåking av fiskebestander og invertebrater i innsjøer og elver, forskning på økosystemprosesser (fiskebestander, bunndyr og zooplankton) og undersøkelser i forbindelse med gjennomføringen av vannforskriften (EUs Vannrammedirektiv) i Norge. Undersøkelse av fiskebestander for å kunne gi råd om beskatning, og kartlegging av fremmede fiskearter og deres effekt på den lokale faunaen er også viktige tema. Vi driver også undersøkelser i forbindelse med inngrep i mindre vassdrag, deres effekter på bunndyr og fisk (f. eks. sjøørret og innlandsørret), og veiledning i forhold til restaureringstiltak. 

Kontakt oss

Besøks- og leveringsadresse: 

Høgskoleringen 9
7034 Trondheim

Fakturaadresse: 

Norsk institutt for naturforskning
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00